AGNETE WEIS BENTZON (under medarbejde av TORBEN AGERSNAP og GULD BORG CHEMNITZ). Artikler om retsplejens vilkår og virke i de grønlandskesamfund. (Nyt fra samfundsvidenskaberne. 15.) Kbhvn 1968. 104 s. Dkr.19,00.

 

År 1951 infördes en ny processuell ordning i Grönland. På grund av det ringa befolkningsunderlaget, de stora avstånden och de svåra kommunikationsförhållandena måste speciella organisatoriska lösningar väljas. Man satsade på ett system med följande huvudingredienser: En appelldomstol (dessutom första instans i vissa viktigare sorters mål) med en landsdommer (jurist) som ordförande. Underrätter bestående av en av landsdommeren utvald kredsdommer samt av två kommunalvalda domsmænd. En fristående polis och åklagarorganisation (danska polismän).
    Sedan systemet nu fungerat ett flertal år har på initiativ av bl. a. Grönlandsministeriet utförts en sociologisk undersökning av dess verkningar. Resultatet redovisas i ovanstående rapport av lektorn i rättssociologi vid Köpenhamns universitet Agnete Weis Bentzon. Den grönländska domstolsorganisationen är okonventionell i flera hänseenden, särskilt i vad gäller förhållandet mellan underrätterna och den högre instansen. Den sistnämnda, landsretten, har ej blott en dömande utan även en »vejledende» funktion. Landsdommeren skall enligt lag »vejlede underretterne om spørgsmål vedrørende retsudøvelsen» (s. 47) och skall ordna med speciella instruktioner, cirkulär och»kredsdommermøder». Rapporten ger en väldokumenterad och intressant redogörelse för problem som under de gångna åren mött i detta och i andra sammanhang. Många av de gjorda erfarenheterna borde vara till stor nytta även för dem som sysslar med administrativa problem i U-länderna. Rapporten är också ett utmärkt exempel på hur stor nytta juridiken kan dra av sociologien. Undersökningar av rättskipningens villkor och verkningar kan vara utomordentliga hjälpmedel åt lagstiftare och administratörer. P. O. B.

 

FOLKE SCHMIDT. Das kollektive Arbeitsrecht Schwedens. Stuttgart 1968. Gustav Fischer Verlag. 240 s.

 

Sveriges rykte som ett land där förhållandena på arbetsmarknaden präglas av lugn och förtroendefullt samarbete har skapat intresse på många håll utomlands för den svenska kollektiva arbetsrätten. Engelskspråkiga läsare har sedan några år tillbaka kunnat orientera sig i detta ämne med hjälp av den engelska översättning av Folke Schmidts arbete Kollektiv arbetsrätt som publicerades av Harvard University Press 1962 under titeln The Law of Labour Relations in Sweden. Nu har samma arbete utkommit också i en tysk översättning. Vid översättningen är fogade tyska versioner av arbetsfredslagarna, ett par av de s. k. huvudavtalen samt kollektivavtalet för verkstadsindustrin. A. K.