Utskottet för undersökning av oamerikansk verksamhet kan ej avskaffas genom domstolsbeslut. Förenta Staternas högsta domstol har nyligen utan kommentarer vägrat meddela prövningstillstånd i ett mål, vars syfte var att få representanthusets utskott för undersökning av oamerikansk verksamhet avskaffat. Tre av domstolens medlemmar (Black, Douglas och Harlan) ansåg emellertid, att målet borde ha upptagits till prövning.
    De tre kärandena kallades 1965 till Washington för att inför utskottet förhöras om viss föregiven kommunistisk verksamhet i Chicago-området, som de förmodades äga kännedom om. I den federala distriktsdomstol, som prövademålet, gjorde vederbörande gällande, att tillskapandet år 1945 av ifrågavarande utskott vore stridande mot konstitutionen samt att utskottets »skymfliga» förhörsmetoder kränkte den i konstitutionen nedlagda garantin för medborgarnas yttrandefrihet. Domstolen avvisade käromålet med två röster moten med den motiveringen, att det fanns skäl anse att utskottets undersökning föll inom ramen för utskottets behörighet samt att medlemmar av kongressen ej kan lagligen förhöras angående vad de yttrat i kongressen inför något annat forum än senaten respektive representanthuset. Enligt den domare, som röstade emot beslutet, äger kongressen varken lagstiftningsvägen eller annorledes, t. ex. genom undersökningar — lika litet som någon annan av statsmakterna — inskränka någon av de friheter, som det första författningstillägget garanterar medborgarna (religions-, yttrande-, press- och församlingsfrihet).
    Genom att i utskottet vägra svara på framställda frågor har vederbörande gjort sig skyldiga till trots mot kongressen och härför åtalats. Vid ifrågavarande rättegång torde de ånyo ha möjlighet att upptaga det spörsmål, som Högsta Domstolen har vägrat att befatta sig med. G. C.-W.

 

Tyska skattelättnader vid ändring av företagsform. Ett intressant tyskt lagförslag på bolagsbeskattningens område har framlagts för godkännande i förbundsdagen. Genom ändrade beskattningsregler skall ombildningar och fusioner av företag inom alla grenar av näringslivet underlättas. Tyska företag skall ges möjlighet att anpassa sig ifråga om rättslig ställning och storlek på sätt man finner lämpligt till konkurrenssituationen på marknaden utan att skatte-

 

544 Nordiskt och internationelltbestämmelser skall verka hindrande.
    Enligt lagförslaget skall skattelättnader medges i samband med ombildningar och sammanläggningar av »Kapitalgesellschaften» (associationer i vilka delägarna ej personligen häftar för bolagets förbindelser). Lättnaderna skall även inträda vid överförande av ett företag eller del av ett företag eller företagsandelar till ett kapitalbolag mot vederlag i aktier eller annan form av andelsbevis i bolaget.
    Från det tyska näringslivets sida har yrkats på att förslaget skall utvidgas att omfatta sammanslagningar av »Personengesellschaften» (associationer med personligt ansvar för delägarna) samt upptagande i sådana av en enskild rörelse. Curt Leijon