Kommittéväsendet. Enligt 1969 års riksdagsberättelse har följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementets område avslutat sitt arbete under år 1968: utredningen ang. bekantgörande av folkrättens regler för krig (prof. S. Jägerskiöld), svenska sakkunniga i finsk-svenska gränsälvskommittén (ordf. justitierådet P. Bergsten), bostadsrättskommittén (ordf. regeringsrådet H.-F. Ringdén), förvaltningsdomstolskommittén (ordf.regeringsrådet K. Holmgren), utredningen ang. vattenlagens torrläggningsbestämmelser (tingsdomaren Å. Wikner, SOU 1968:51, se SvJT 1969 s. 553), fylleristraffutredningen (ordf. regeringsrådet B. Hjern, SOU 1968:55—56), fastighetsregisterutredningen (tekn. dir. H. Wallner), svenska kommittén fören nordisk patentbesvärsinstans (ordf. justitierådet Y. Söderlund, NU 1968:1, se SvJT 1968 s. 344), utredningen ang. förbud mot rasdiskriminering (ordf. justitierådet C. Holmberg, SOU 1968:68), utredningen ang. ändrad könstillhörighet (ordf. hovrättsassessorn A. Hedström, SOU 1968:28, se SvJT1968 s. 681) och 1967 års pressutredning (ordf. f. d. statsrådet S. Lindholm, SOU 1968:48).
    Följande kommittéer och sakkunniga beräknas slutföra sina uppdrag underår 1969: utredningen rörande specialstraffrätten (prof. H. Thornstedt), familjerättskommittén (ordf. f. d. justitierådet G. Walin) såvitt avser den internationella äktenskapsrätten och arvsrätten (om utredningsarbetet skall fortsätta med den internationella föräldrarätten beräknas det pågå hela år 1969), utredningen av frågan om verkställighet av utländsk dom i tvistemål (prof. L. Welamson, delbetänkande SOU 1968:40, se SvJT 1969 s. 76), militärstraffsakkunniga (ordf. hovrättsrådet G. Thyresson), sakkunniga rörande lagstiftning om kommission, handelsagentur och handelsresande (f. d. justitierådet Hj. Karlgren och prof. K. Grönfors), sakkunniga rörande lagstiftning om skiljedom (justitierådet L. Brundin och chargé d'affaires V. Hellners), gruvrättsutredningen (ordf. landshövdingen S. af Geijerstam) såvitt avser den allmänna gruvlagstiftningen, 1965 års abortkommitté (ordf. f. d. justitierådet B.Hult), utredningen rörande internationell adoptionsrätt (f. d. justitierådet G.Walin), förpassningsutredningen (organisationsdir. H. Wihlborg), kommittén för lagstiftningen ang. trafiknykterhetsbrott (ordf. f. d. presidenten M. Heuman), FN-lagkommittén (ordf. expeditionschefen E. Hellner, delbetänkande ang. sanktioner mot Syd-Rhodesia, Stencil Ju 1968:6), utredningen om rättssociologisk undersökning inom skadeståndsrätten (prof. J. Hellner), utred-

 

550 Notiserningen ang. nordiskt institut för komparativ rätt (prof. Å. Malmström och rådmannen E. Essén), nordiska kommittén för utredning av formerna för de självstyrande områdenas representation i Nordiska rådet (svensk representant statsrådet H. Kling), 1967 års polisutredning (ordf. statssekr. O. Rainer), sakkunniga ang. frågan om rätt för köpare att i vissa fall frånträda avtal (rättschefen C. Lidbom och hovrättsassessorn A. Ekström).
    Fortsatt utredningsarbete under hela år 1969 förutses av fångvårdens byggnadskommitté (ordf. riksdagsmannen B. Andersson), 1956 års klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar (ordf. justitierådet P. Bergsten), som år 1969 skall avge delbetänkande om en enkätundersökning rörande faktisk brottslighet bland skolbarn i Stockholm, sjölagskommittén (ordf. f. d. justitierådet E. Hagbergh), aktiebolagsutredningen (prof. em. H. Nial), utredningen ang. fraktavtalet vid godsbefordran på väg (ordf. presidenten K. Sidenbladh), expropriationsutredningen (ordf. regeringsrådet V. Körlof), domstolskommittén (ordf. f. d. presidenten K. Elliot), trafikmålskommittén (ordf. f. d. borgmästaren Y. Kristensson, delbetänkande SOU 1968:19, se SvJT 1968 s.536), sakkunniga rörande lagstiftning om köp av lös egendom (f. d. justitierådet Hj. Karlgren och prof. J. Hellner), sakkunniga för deltagande i nordiskt samarbetsutskott rörande den nordiska rättsgemenskapen (bitr. utrikesrådet L. Myrsten och statssekr. O. Rainer), departementsutredningen (kanslirådet E. Berggren), sakkunnig ang. lagstiftningen om skifte av dödsbo (justitierådet O. Höglund), samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten (ordf. riksåklagaren H. Romander), förmynderskapsutredningen (ordf. f. d. presidenten J. Laurin, delbetänkande ang.författningsändringar vid en sänkning av myndighetsåldern till 20 år, Stencil Ju 1968:9), 1965 års valtekniska utredning (ordf. borgmästaren B. Widegren), som år 1969 beräknas avge delbetänkande med förslag till ett nytt valtekniskt förfarande, kommittén för lagstiftningen om yttrande- och tryckfrihet (ordf. justitierådet S. Romanus), inskrivningskommittén (ordf. f. d. lagmannen O. Engqvist), grundlagberedningen (ordf. landshövdingen V. Åman), integritetsskyddskommittén (ordf. justitiekanslern B. Lännergren), som år 1969 beräknas avge delbetänkande rörande s. k. avlyssningsapparater m. m., ämbetsansvarskommittén (ordf. presidenten S. Rudholm), som år 1969 beräknas avge principbetänkande rörande de centrala avsnitten av sitt ämnesområde, skadeståndskommittén (ordf. justitierådet E. Conradi), tillsynsutredningen (organisationsdir. H. Wihlborg), samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet (ordf. statssekr. O. Rainer), kommittén för anstaltsbehandling inom kriminalvården (ordf. justitierådet Ingrid Gärde Widemar), informationsutredningen (ordf. landshövdingen P. Eckerberg), som år 1969 beräknas avge delbetänkande om kungörelseannonsering, utredningen om författningspublicering (borgmästaren G. Ericsson), 1968 års brottmålsutredning (f. d. borgmästaren Y. Kristensson), utredningen om rättshjälp i förvaltningsärenden (ordf. regeringsrådet S. Wilkens), sakkunniga med uppdrag att utreda frågan om sakrättsligt skydd för vissa ledningar (ordf. justitierådet O. Petrén) och sakkunniga för översyn av vattenlagen (ordf. hovrättsrådet G. Dyrssen).
    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departement inhämtas bl. a. följande ur riksdagsberättelsen.
    Försvarsdepartementet. 1967 års rekvisitions- och förfogandeutredning (f. d. generaldir. R. Lundberg) beräknas fortsätta sitt arbete under hela år 1969.

 

Notiser 551    Socialdepartementet. Utredningen ang. hembiträdeslagstiftningen (generaldir. Y. Samuelsson) och 1963 års arbetstidskommitté (ordf. v. talmannen A. Strand) har avslutat sitt arbete genom att avge betänkandena Arbetstid m. m. i husligt arbete (SOU 1968:67) resp. Ny arbetstidslag (SOU 1968:66). Livsmedelsstadgekommittén (ordf. prof. A. Wretlind) och socialstyrelsens narkomanvårdskommitté (ordf. f. d. generaldir. A. Engel) beräknas slutföra sitt arbete under år 1969, medan fortsatt arbete under hela detta år förutses av 1961 års sjukförsäkringsutredning (ordf. förbundsordf. Y. Persson), pensionsförsäkringskommittén (ordf. presidenten L. Granqvist, delbetänkande om pensionstillskott m. m., SOU 1968:21) och socialutredningen (ordf. landshövdingen Th. Andersson).
    Kommunikationsdepartementet. 1960 års vägsakkunniga (ordf. generaldir. G. Vahlberg) och parkeringskommittén (ordf. landshövdingen Th. Andersson) har avslutat sitt arbete genom att avge betänkandena Allmänna vägar (SOU 1968:17, se SvJT 1968 s. 537) resp. Parkering (SOU 1968:18, se SvJT 1968 s. 785). 1964 års sjömanslagskommitté (ordf. generaldir. G. Borggård), 1964 års sjöarbetstidsutredning (regeringsrådet B. Wieslander), svävarfartsutredningen (ordf. borgmästaren G. Wilkens), kommunalvalskommittén (ordf. landshövdingen I. Lindell) och utredningenom stängselskyldighet vid järnväg (hovrättsrådet A. Thuresson) beräknas avsluta sitt arbete under år 1969, medan fortsatt utredningsarbete under hela detta år förutses av kommunalrättskommittén (ordf. landshövdingen I. Lindell, delbetänkande om mandattider och valperioder i kommunallagstiftningen, Stencil K 1968:11), nordiska vägtrafikkommittén (svenska ledamöterrättschefen B. Holmquist och häradshövdingen W. Stoltz), bilregisterutredningen (landssekr. S. Swanstein, principbetänkande om bilregistrering, SOU 1968:23), utredningen om befordran av farligt gods på väg m. m. (ordf. hovrättsrådet N. Mangård), länsdemokratiutredningen (ordf. landshövdingenP. Nyström, delbetänkande om förvaltning och folkstyre, SOU 1968:47), räddningstjänstutredningen (landshövdingen K. Samuelsson), utredningen om oljeledningar (justitierådet O. Petrén), körkortsutredningen (dir. R. Hermansson), som beräknas avge principbetänkande år 1969, samt bygglagutredningen (ordf. landshövdingen G. Netzén).
    Finansdepartementet. Uppbördsutredningen (ordf. regeringsrådet E. Reuterswärd), utredningen om metrologiska enheter (ordf. justitiekanslern B. Lännergren), aktiefondsutredningen (ordf. regeringsrådet Å. Martenius), sakkunnig för översyn av lagen om understödsföreningar (expeditionschefen A. Wallén), obligationsteknikkommittén (ordf. riksgäldsdir. G.Ringström), skattestrafflagutredningen (ordf. lagmannen S. Jungefors) och 1966 års myntkommitté (ordf. t. f. departementsrådet O. Lindberg) beräknas avsluta sitt arbete under år 1969. Fortsatt utredningsarbete under hela detta år förutses av tullagstiftningskommittén (ordf. f. d. generaltull dir. V. Fahlander), fondbörsutredningen (ordf. generaldir. K. Wulff, delbetänkande om förenklad aktiehantering, SOU 1968:59), kapitalskatteberedningen (ordf. regeringsrådet S. Walberg), checklöneutredningen (regeringsrådet S. Lundell)och utredningen med uppdrag att se över normerna för bestämmande av ersättning vid intrång av kraftledning i åkermark och jämförlig mark (vattenrättsdomaren O. Olsson).
    Utbildningsdepartementet. 1958 års utredning kyrka—stat (ordf. f. d. justitierådet E. Tammelin) har avslutat sitt arbete genom att avge

 

552 Notiserbetänkandet Svenska kyrkan och staten (SOU 1968:11). Filmcensurutredningen (ordf. lagmannen G. Ekblad) beräknas avsluta sitt arbete under år 1969, medan fortsatt arbete under hela detta år förutses av sakkunniga för förhandling om avtalsreglering av upphovsrättsliga frågor på undervisningsområdet (ordf. justitierådet T. Hesser) och 1968 års beredning om stat och kyrka (ordf. statsrådet Alva Myrdal).
    Jordbruksdepartementet. 1958 års jordlagsutredning (ordf. f. d. landshövdingen G. Nilsson) och arrendelagsutredningen (ordf. borgmästaren B. Widegren) har avslutat sitt arbete genom att avge betänkande med förslag till jordhävdslag (SOU 1968:22) resp. betänkandet Jordbruksarrende (SOU 1968:57). Växtförädlingsskyddsutredningen (ordf. landshövdingen A. Nordenstam) beräknas avsluta sitt arbete under år 1969.
    Handelsdepartementet. Patentpolicykommittén (ordf. generaldir. G. Borggård) beräknas avsluta sitt arbete under år 1969.
    Inrikesdepartementet. Utlänningsutredningen (ordf. justitiekanslern B. Lännergren) och utredningen om förhandlingsrätt för arbetstagarorganisation beträffande pensionerade medlemmar (ordf. f. d. generaldir. E.Bexelius) beräknas avsluta sitt arbete under år 1969, medan nordiska kommittén för utlänningslagstiftning (svenska ledamöter t. f. departementsrådet C.-G. Källner och byråchefen S. Bundsen) beräknas fortsätta sitt arbete under hela detta år.
    Civildepartementet. Tjänstebegreppsutredningen (general dir. A. Broomé) har avslutat sitt arbete efter att ha avgett betänkandet Oavsättligheten inom statsförvaltningen (Stencil Ci 1968:5). Bisyssleutredningen (generaldir. I. Löfqvist) beräknas avsluta sitt arbete under år 1969, medan fortsatt arbete under hela detta år förutses av förhandlingsutredningen (ordf. statssekr. B. Löfberg), lönesystemutredningen (ordf. generaldir. F. Ericson) och utredningen rörande fullföljdsordningen i vissa mål om avlöning m. m. (regeringsrådet I. Lidbeck).

A. K.