JO:s ämbetsberättelse. Av de tre justitieombudsmännens gemensamma ämbetsberättelse för år 1968 framgår att antalet nya ärenden under året uppgick till 2 656. Härav föranleddes 2 120 av klagomål eller andra framställningar från enskilda. Antalet sådana ärenden var ungefär 10 % större än föregående år. Däremot hade antalet initiativärenden minskat, närmast tillföljd av en begränsning av inspektionsverksamheten på försvarets område.
    I berättelsens avdelning om domstolarna återges bl. a. en framställning till Kungl. Maj:t, där JO föreslår att det införs möjlighet att tillerkänna markägare förskott på rättegångskostnad i expropriationsmål. Förslaget motiveras med de dryga utredningskostnader och långa handläggningstider som ofta förekommer i sådana mål. I ett ärende anför JO att utsaga som nära anhörig till en misstänkt har lämnat under förundersökning inte bör få åberopas som bevis i rättegång mot denne, om den anhörige utnyttjar sin rätt att vägra vittna i målet. I ett annat ärende diskuteras frågan om domstol, som efter återvinning fastställer lagsökningsutslag, därvid kan förordna om inhibition av utslaget. JO är närmast benägen att besvara frågan jakande. Berättelsen innehåller också vissa uttalanden om förutsättningarna för att brottmål skall kunna handläggas i den tilltalades utevaro, om den utsträckning i vilken anstånd för betalning av böter bör lämnas i mål om böternas förvandling samt

 

Notiser 553om den tidpunkt då dom om hävande av omyndighetsförklaring skall anses vinna laga kraft. JO menar under hänvisning till 20:37 föräldrabalken att detta inte sker förrän efter tre veckor.
    Avsnittet om åklagar- och polisverksamheten innehåller bl. a. en redogörelse för JO:s yttrande över polisens åtgärder vid de s. k. båstadskravallerna samt vissa uttalanden om hur förundersökning bör bedrivas när det är fråga om ett mycket stort antal brott. JO påpekar härvid att det, särskilt när den tilltalade är häktad, är angeläget att åtalet begränsas så att man kan komma till dom inom rimlig tid.
    Från försvarsområdet kan nämnas att JO anser att tagande i förvar enligt 36 § militära rättegångslagen förutsätter att straffbar gärning har blivit begången samt att s. k. tillrättavisningsförteckning inte utgör hemlig handling. Vad beträffar kriminalvården behandlas bl. a. frågor om arbetsvägran vid fångvårdsanstalt, om brevgranskning och om disciplinära åtgärder. I avsnittet om barnavården återges vissa synpunkter på barnavårdsmans efterforskande av faderskap till barn utom äktenskap.
    Ämbetsberättelsen innehåller i övrigt bl. a. uttalanden i vissa exekutionsrättsliga och tjänstemannarättsliga frågor. Bland bilagorna till berättelsen märks en sammanfattning på engelska. A. K.