Betänkande om vattenlagens torrläggningsbestämmelser. Utredningen om vattenlagens torrläggningsbestämmelser (tingsdomaren Åke Wikner) har i nov. 1968 lagt fram betänkande med förslag till ändringar i vattenlagen (SOU 1968:51).
    Erfarenheten visar att en hel del samfällda torrläggningsföretag numera drar för höga underhållskostnader i förhållande till nyttan av företagen. Detta kan bero på att företagen fått ett annat utfall än beräknat men har oftast sin grund i ändrade förutsättningar i form av höjd kostnadsnivå och sämre konjunkturer för jordbruksnäringen. Dessutom framstår det tillämpade sättet att beräkna nyttan av ett torrläggningsföretag numera som orealistiskt.
    För att komma till rätta med de angivna olägenheterna föreslår utredningen till en början att beräkningen av ett torrläggningsföretags nytta skall ske efter den norm som enligt förslaget till fastighetsbildningslag skall tillämpas vid fastighetsbildning. Vidare bör enligt utredningen vattenlagen kompletteras med bestämmelser som gör det möjligt för den enskilde deltagaren i ett torrläggningsföretag att få sin delaktighet i kostnaden för fortsatt underhåll av företagets anläggningar nedsatt till att motsvara hans faktiska nytta av underhållet. I samband därmed och i vissa andra situationer föreslås möjlighet att ombilda eller avveckla torrläggningssamfällighet.
    Ett avsnitt av betänkandet behandlar frågan om samordning av torrläggning och fastighetsbildning. Förslaget innebär i denna del att samfälld torrläggning enligt vattenlagen skall kunna initieras genom beslut vid fastighetsbildningsförrättning, varvid de i fastighetsbildningen ingående fastigheternasägare som en enhet får ställning av sökande till torrläggningsförrättningen. Enligt förslaget bör också införas möjlighet att i efterhand anpassa delaktigheten i torrläggningsföretag till vidtagna ändringar i fastighetsindelningen.
    Förfarandet vid torrläggningsförrättning föreslås i olika avseenden förenklat och bör enligt utredningens mening sedermera ytterligare anslutas till förfarandet vid fastighetsbildning.

Å. W.