554 PersonalnotiserSvenska akademien. Till ledamot av Svenska akademien på den efter Birger Ekeberg ledigblivna stol nr 1 har utsetts ledamoten av Internationella domstolen Sture Petrén.

 

Justitiedepartementet. K. M:t har
    31 jan. 1969 förordnat fisk. i hovr. för Västra Sverige Inge Lindqvist att biträda i dep:t fr. o. m. 1 febr. 1969 och
    7 febr. 1969 förordnat ass. i kammarrätten Bengt Karlsson att biträda i dep:t fr. o. m. 1 febr. 1969.
    Dep.chefen har
    29 dec. 1968 förlängt t. o. m. 30 juni 1969 förordnande för byrå dir. Karl Erik Forsström att vara expert åt komm. för anstaltsbehandl. inom krim.vården,
    31 dec. 1968 entledigat professorerna Gunnar Boalt och Torsten Husén från förordnanden att vara experter åt trafikmålskomm. och 7 febr. 1969 förordnat länsass. Jan Berntsen att vara expert åt komm.,
    3 jan. 1969 förordnat ass. i Svea hovr. Peter von Möller att vara sekr. i utredn. för översyn av vattenlagen fr. o. m. 13 jan. 1969,
    10 jan. 1969 entledigat borgm. Carl-Anton Spak från förordnande att vara led. i samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet och 12 febr. 1969 med entledigande av dep.rådet Åke Gustafsson förordnat dep.sekr. Otto Winther att vara led. i samarbetsorganet,
    23 jan. 1969 entledigat led. av riksd. II kamm. Ingemund Bengtsson från förordnande att vara led. i grundlagberedn.,
    31 jan. 1969 förordnat adv. Arvid Berggren att vara expert åt utredn. om rättshjälp i förvaltn.ärenden,
    7 febr. 1969 förordnat ass. i Svea hovr. Sigvard Holstad att vara expert åt de sakk. rör. lagstiftn. om skiljedom,
    10 febr. 1969 förordnat polismästaren Göte Friberg och byråchefen Axel Morath att vara experter åt 1968 års brottmålsutredn.,
    19 febr. 1969 entledigat fisk. i hovr. för Övre Norrland Åke Hane-Weijman med utg. av febr. 1969 från förordnande att vara sekr. i fångvårdens byggnadskomm. och
    24 febr. 1969 förordnat ass. i Göta hovr. Göran Stigenberg att vara bitr.sekr. åt förmynderskapsutredn.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har 3 jan. 1969 utnämnt ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Bengt Björnberg till rev.sekr. samt 24 jan. 1969 förordnat ass. i Svea hovr. Sten Edlund, Jan-Mårten Erfors och Carl-Olof Håkansson, ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Nils-Erik Nelfelt och ass. i rr i MalTorsten Lindelöf att bestrida göromål som ank. på innehav. av tjänst som rev.sekr., Edlund, Erfors och Håkansson fr. o. m. 1 febr., Nelfelt fr. o. m. 17 mars och Lindelöf fr. o. m. 1 april 1969.

 

Justitiekanslern. K. M:t har förordnat rev.sekr. Lennart Wasteson att vara byråchef hos justitiekanslern fr. o. m. 1 febr. 1969 t. v.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    3 jan. 1969 förordnat fisk. i hovr. för Övre Norrland Ulf Arrfelt att vara ass. i hovr.,
    17 jan. 1969 utnämnt ordf. och chefen för statens utlänningskomm., hovrättsr. i Svea hovr. Ingvar Jönsson till lagman i hovr. fr. o. m. 1 febr. 1969 och
    28 febr. 1969 utnämnt dep. sekr. i justitiedep:t Per Bylén till avdeln. dir. vidhovr. för Övre Norrland fr. o. m. 1 april 1969.

 

Lagberedningen. K. M:t har
    3 jan. 1969 entledigat hovrättsr. i Svea hovr. Gösta Dyrssen från förordnande att vara led. i lagberedn. och
    28 febr. 1969 förordnat sekr. i beredn., ass. i Göta hovr. Jan Heuman att vara led. i beredn.