Vattendomstolarna. K. M:t har 17 jan. 1969 förordnat t. f. vattenrättsdom. i Nedre Norrbygdens vd, tingsdom. i Jämtlands östra, norra och västra dgor Lars Herlitz att inneha långtidsvik. på en tjänst som vattenrättsdom. vid Mellanbygdens vd fr. o. m. 1 april 1969 t. v., och
    7 febr. 1969 förordnat ass. i Svea hovr. Bengt Magnusson att vara bitr.vattenrättsdom. i Söderbygdens vd fr. o. m. 1 maj 1969 t. v.

 

Hyresnämnderna. K. M:t har 3 jan. 1969 förordnat hovrättsr. i Svea hovr. Gunnar Lindh att inneha långtidsvik. på tjänst som ordf. i hyresnämnderna för Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län fr. o. m. 13 jan. 1969 och utnämnde tingsdom. i Möre och Ölands dga Bo-Göran Stenström att vara ers. för ordf. i hyresnämnderna för Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län fr. o. m. 1 mars 1969 t. v. t. o. m. 31 dec. 1971.

 

Riksdagen. Första lagutskottet har till ny ordf. efter numerajustitierådet Ingrid Gärde Widemar valt häradshövdingen Erik Alexanderson(I kamm.) och till v. ordf. omvalt hemmansägaren Erik Svedberg (I kamm.). Av ledamöterna i utskottet är förutom ordföranden två jurister, nämligen adv. Bo Martinsson och förbundsdir. Astrid Kristensson (båda II kamm.). Av suppleanterna är fyra jurister, nämligen dir. Bertil Lidgard, dir. Gösta Jacobsson och borgmästaren Gudmund Ernulf (alla I kamm.) samt kronofogden Sten Sjöholm (II kamm.).
    Utskottets sekr. är hovr.ass. Arne Reis och bitr. sekr. hovr.ass. Ove Lindh.
    I andra lagutskottet har I kamm:s förste vice talman Axel Strand omvalts till ordf. Till ny v. ordf. har valts redaktören Ruth Hamrin Thorell. I utskottet är ingen jurist invald.
    I utskottet tjänstgör som sekr. hovr.ass. Leif Ekberg och som bitr. sekr.hovr.fisk. Gunnar Grenfors och hovr.ass. Lennart Persson.
    Tredje lagutskottet har till ordf. efter häradshövdingen Erik Alexanderson valt agronomen Erik Grebäck (II kamm.). Till ny v. ordf. har valts redaktören Göran Karlsson (I kamm.). En av ledamöterna, borgmästaren Gudmund Ernulf (I kamm.), och två av suppleanterna, dir. Bertil Lidgard och dir. Helge Berglund (båda I kamm.), är jurister.
    Utskottets sekr. är hovr.ass. Hans Svahn och bitr. sekr. hovr.ass. Stig Brink.

 

Åklagarmyndigheterna. K. M:t har 14 febr. 1969 förordnat kammaråkl. tillförfogande vid åkl.mynd. i Göteborgs åkl.dt Carl-Gustav Wijk att inneha långtidsvik. på tjänst som chefsåkl. vid åkl.mynd. t. v.

 

Kriminalvårdsorganisationen. K. M:t har 21 febr. 1969 utnämnt och förflyttat krim.vårdsdir. i interneringsräjongen Gunnar Marnell till tjänsten som krim.vårdsdir. i östra krim.vårdsräjongen och utnämnt krim.vårdsinspektören vid ungdomsanstalten Uppsala Åke Ståhl till krim.vårdsdir. i interneringsräjongen, båda fr. o. m. 1 mars 1969.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 7 febr. 1969 antagits Lars Hasselgren, Jönköping, Anders Fagrenius, Karlshamn, Gustaf Cederström och Johan af Petersens, Sthm, Arne Ringblom, Umeå, Åke Engwall, Ängelholm, samt Per-Åke Ericson, Örebro.

 

Trycklov 8/4 1969