Replik
Begreppet neuros har jag inte definierat som något som framkallats av en kroppsskada. Jag har inte heller gett uttryck åt farhågor för att den av Bundesgericht rekommenderade handläggningen kan omöjliggöra den skadades läkning och rehabilitering. Vilka risker det till äventyrs kan finnas i det hänseendet har jag som lekman på det medicinska området svårt att ha någon uppfattning om. Enligt Naumann bygger den tyska judikaturen på »sådana verklighetsfrämmande begrepp som konflikt- och neurosfrihet». Själv tycks Naumann, eftersom han anser neurosfrihet vara ett verklighetsfrämmande begrepp, snarast hålla före att alla människor är mer eller mindre neurotiska. Det synes emellertid ovisst i vad mån det här är fråga om annat ändet rent terminologiska spörsmålet huruvida åt neurosbegreppet skall ges enmer eller mindre vidsträckt omfattning; neurosbegreppet är uppenbarligenett ganska diffust begrepp. Det låter sig kanske sägas, att neurosen och konflikten, såsom Naumann hävdar, finns inom människan redan före traumat. Vad som skapar det juridiska dilemmat är emellertid, att det neurotiska tillstånd som benämnes traumatisk neuros utlöses av traumat, och jag fattar inte att redan insikt om att den skadades tillstånd redan före traumat var neurotiskt kan vara en lösning ur dilemmat. Jag bortser då från sådana fall där den skadades besvär och hämningar kan antagas ha skolat manifesterasig på ungefär samma sätt om traumat ej hade inträffat. Vad beträffar frekvensen av traumatiska neuroser har jag hämtat uppgiften att de är mycket vanliga ur det av John Nordin utgivna arbete som jag hänvisat till i en not. Arbetet har enligt förordet tillkommit under medverkan av professorerna Antoni, Marcus och Wigert. Uppgiften skall ställas i relation till vad som sägs om primära olycksfallsneurosers sällsynthet. Att aggravationer och simulationer är sällsynta företeelser är välbekant; att ifrågasätta deras existens är väl att gå för långt. Jag vill tillägga att jag med tillfredsställelse har noterat Naumanns uttalande att han »givetvis» ej menar att traumatiska neuroser skall generellt förvägras ersättning.

Halvar Lech