LENNART PÅLSSON och OLE LANDO. Bibliografisk introduktion till utländsk och komparativ rätt. Köpenhamn 1968. Erhvervsøkonomisk Forlag S/I. 310 s. Dkr 65,00.

 

Såsom första del i en av Instituttet for Europæisk Markedsret vid Handelshøjskolen i Köpenhamn utgiven skriftserie med titeln Markedsretlige Skrifter har utkommit en av Lennart Pålsson och Ole Lando sammanställd Bibliografisk introduktion till utländsk och komparativ rätt. Innehållet i boken kan ej beskrivas bättre än genom att återgiva följande ur förlagets beställningsblankett:
    Boken är avsedd som introduktion för nordiska jurister till studiet av främmande rätt, däribland EEC:s och övriga europeiska gemenskapers rättssystem, och komparativ rätt. I kap. 1 ges upplysningar om och korta kommentarer till grundläggande verk om jämförande rättsvetenskap och utländsk rätt i allmänhet. Bl. a. genomgås allmänna introduktioner till ämnet, bibliografier, tidskrifter, serier och uppslagsverk. Vidare redogöres för viktigare komparativa källsamlingar, systematiska framställningar och specialtidskrifter inom olika delar av civilrätten, handelsrätten, den internationella privaträtten samt civilprocessrätten. Kap. 2—6 är ägnade åt fransk, italiensk, västtysk, engelsk och amerikansk rätt. För vart och ett av dessa rättssystem ges information dels om viktigare lagverk samt om huvuddragen av domstolsorganisationen, prejudikatläran m. m., dels om olika hjälpmedel vid studiet av resp. rättssystem och hur man använder dem. Bl. a. redogöres för lag- och rättsfallspublikationer, tidskrifter och viktigare litteratur, dels sådan av allmän karaktär, dels inom de olika delarna av civil- och handelsrätten, den internationella privaträtten och civilprocessrätten. I kap. 7 ges, mera kortfattat, motsvarande upplysningar om en rad andra rättssystem, bl. a. i brittiska samväldets medlemsländer, Sovjetunionen och folkdemokratierna, Belgien, Schweiz och Österrike. Kap. 8 behandlar de europeiska gemenskapernas rätt. Häri medtages även litteratur av folkrättslig och förvaltningsrättslig karaktär.
    Det synes anmälaren uppenbart, att boken måste bliva till stor nytta för var och en som behöver upplysning i juridiska frågor inom de nämnda rättssystemen.

N. R.

 

Scandinavian Studies in Law 1968. Volume 12. Edited by Folke Schmidt. Sthm 1968. Almqvist & Wiksell. 267 s. Kr. 50,00.

 

Den tolfte årgången av Scandinavian Studies in Law har en stark internationellrättslig prägel. Med tillfredsställelse konstaterar man, att Sture Petréns eleganta inledningsföreläsning vid 1966 års nordiska juristmöte i Stockholm

 

592 Litteraturnotisernu publicerats i engelsk översättning under titeln »Nordic and International Lawmaking». Av stort allmänt intresse är också Carsten Smiths uppsats, som är rubricerad »International Law in Norwegian Courts» och innehåller en analys av hur folkrättsliga regler kommer till användning i norska domstolars rättskipande verksamhet. Kanske kan man hoppas på att senare årgångar av Scandinavian Studies kommer att innehålla motsvarande analyser från de övriga nordiska länderna. Den i Finn Seyersteds uppsats »Has the Governmenta Duty to accord Diplomatic Assistance and Protection to its Nationals?» behandlade frågan har också anknytning till folkrätten, men svaret på frågan blir beroende av vilka skyldigheter som åvilar varje lands utrikesförvaltning enligt landets interna, förvaltningsrättsliga regler. Seyersted redogör för dessa reglers innehåll i bl. a. de nordiska länderna. Några grundläggande problem inom den internationella privaträtten behandlas av Torben Svenné Schmidt i uppsatsen »The Preliminary Question and the Question of Substitution in Conflict of Laws».
    Genom det representativa urval av artiklar, som tidigare publicerats i Scandinavian Studies, kan utländska jurister numera på ett enkelt sätt skaffa sig en tämligen god överblick över de viktigare dragen av modern rättsvetenskap i Norden, inte minst då det gäller den grundläggande diskussionen om de rent rättsteoretiska frågorna. Ännu ett bidrag till denna diskussion finner man i den tolfte årgången, nämligen Knud Illums »Some Reflections on the Method of Legal Science and on Legal Reasoning».
    Samlingen innehåller ytterligare tre artiklar, nämligen Sten Edlunds »Settlement through Negotiation of Disputes on the Application of Collective Agreements», Stig Strömholms »Swedish Legislation on Liability for Broadcasting» och Jaakko Uotilas »Legal Aspects of Business Licences in Finland».
H. D-s