Annuaire Frangais de Droit International. Tome XII (1966). Centre National de la Recherche Scientifique. Paris 1967. 1213 s. Fr. 75,00.

 

I flera länder utges årsböcker i internationell rätt. En av de viktigaste av dessa årsböcker är utan tvivel den franska Annuaire Français de Droit International. Föremål för denna anmälan är den tolfte volymen av denna årsbok avseende året 1966.
    Liksom tidigare årgångar innehåller även den tolfte volymen en imponerande myckenhet stoff. Det är till en del fråga om vetenskapliga uppsatser eller studier i folkrättsliga ämnen. Särskilt må nämnas den inledande framställningen av Michel Virally över jus cogens, dvs. folkrättens tvingande, icke dispositiva rättsregler, samt en intressant artikel om den officiella amerikanska bedömningen av Vietnamkriget från rättslig synpunkt.
    Av minst lika stort intresse som de rent vetenskapliga bidragen är de många översikterna över rättsutvecklingen på olika områden och redogörelserna för olika internationella organs verksamhet. I dessa delar utgör årsboken ett synnerligen värdefullt och innehållsrikt uppslagsverk.
    I fråga om de internationella judiciella organen ägnas Internationella domstolen och dess dom i Sydvästafrikamålet betydande intresse. I en artikel analyseras denna dom, och i en annan artikel redogöres för de internationella reaktionerna på domen.

 

Litteraturnotiser 593    En lång rad uppsatser handlar om FN:s och dess olika organs verksamhet,och i ett följande kapitel behandlas vissa frågor med anknytning till det regionala samarbetet i Europa.
    Flera uppsatser ägnas problem av särskilt intresse för de »nya» staterna. Det gäller särskilt frågor om statssuccession och, i samband därmed, om bundenhet vid tidigare traktatförpliktelser. Frågorna behandlas dels mera allmänt, dels med särskilt avseende på Madagaskar och det tidigare Belgiska Kongo. Uppsatsen om Madagaskar är i själva verket så omfattande, att den ensam kunde utgöra en hel bok.
    I en avdelning behandlas problem av särskild betydelse för Frankrike. Häri ingår också intressanta redogörelser för fransk domstolspraxis och diplomatisk praxis i folkrättsliga frågor.

H. D-s