Current Legal Problems 1967. Vol. 20. Edited by G. W. Keeton and G. Schwarzenberger. London 1967. Stevens & Sons. 240 s. £3-15-0.

 

Varje år utkommer i England en samling juridiska uppsatser i en serie benämnd Current Legal Problems (se tidigare SvJT 1956 s. 52, 1957 s. 35 och 1958 s. 242).
    Den tjugonde volymen, som utkom år 1967, innehåller en rad uppsatser byggda på föreläsningar vilka hållits vid juridiska fakulteten vid University College i London. Bakom uppsatserna står olika författare, flera med välkända namn. Ämnena är av varierande slag. Prof. O. R. Marshall skriver om »The Law Commissions» och prof. Glanville L. Williams om »Control by Licensing». En intressant redogörelse för den engelska polisens maktbefogenheter lämnas av prof. D. C. Holland i en artikel rubricerad »Police Powers and the Citizen». Sovjetisk skadeståndsrätt är ämnet för E. L. Johnsons uppsats »No Liability without Fault — the Soviet View». Till folkrätten hänför sig två artiklar, nämligen Bin Chengs kommentar till Internationella domstolens avgörande i Sydvästafrikamålet och prof. G. Schwarzenbergers framställning av problematiken rörande utländska investeringar i utvecklingsländer. Andra uppsatser hänför sig till sjörättens, konkurrensrättens och familjerättens domäner.

H. D-s

 

AMOS' and WALTON'S Introduction to French Law. 3rd ed. by F. H. Lawson, A. E. Anton and L. Neville Brown. Oxford 1967. Clarendon Press. 412 s.

 

Att söka tillfredsställa det bland nordiska jurister alltmer framträdande intresset för fransk rätt genom läsning av en engelsk handbok kan synas vara att gå över ån efter vatten. Fördelen — bortsett från språksynpunkter — är emellertid, att common law-jurister se den kontinentala rätten utifrån och till skillnad från inhemska introduktörer icke taga någonting för givet. Amos' och Walton's inledning kan i fråga om allmänna exposéer, synteser och idéhistoriska svep icke jämföras med exempelvis Davids Le droit français (2 vol. 1961), men boken har solida kvaliteter som göra den väl ägnad att tjäna som »first reader». Dess systematik är redig, den lämnar förvånande mycket konkret information i koncis form och dess författare äro tillräckligt väl bevand-

 

594 Litteraturnotiserrade i det beskrivna systemet för att inte förenkla dettas speciella problem intill menlöshet. Den enda invändning man kan rikta mot arbetet är att dess titel är en smula vilseledande: boken handlar uteslutande om privaträtten; härtill komma några korta historiska inslag, en redogörelse för det franska juristväsendet och en summarisk överblick över handelsrätten. Med hänsyn till framför allt förvaltningsdomstolarnas stigande betydelse i en planifierad och delvis nationaliserad ekonomi är detta en brist. Det skall också påpekas, att vissa livskraftiga områden — t. ex. de element av avtals- och konkurrensrätten som påverkas av den gemensamma marknadens rätt — också falla utanför framställningens ram. Vad som behandlas är, kan man kanske säga, de ämnen som höra hemma i en fransk civilrättshandbok inom Code civils traditionella centralområden.

S. S.