Ur nordiska tidskrifter 1968
Defensor Legis. Nr 7—8. Tore Modeen, Den juridiska professionen i Förenta Staterna, s. 279—292.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. Nr 4. G. Bramstång, Kriminalvård eller nykterhetsvård? Ett problem vid åsidosättande av domstols föreskrift om avhållsamhet från bruk av alkoholhaltiga drycker, s. 155—172.
    Juristen. Nr 17. Hans Schaumburg. Nogle problemer vedrørende forsikringen af motorkøretøjer, s. 333—344. — Nr 21. A. Vinding Kruse, Samordning af privatretlige og offentligretlige erstatningsydelser i anledning af personskader, s. 365—378. — Nr 22. Stig Jørgensen, Fuldmagtsproblemer, s.401—429. — Nr 24. H. Andrup, Retsopgør mellem ægtefæller i retspolitisk og familiepolitisk belysning, s. 433—449. — Nr 26. Peter Germer, Om retten til hurtig retsforfølgning i straffesager. To domme afsagt af Den europæiske Domstol for Menneskerettigheder, s. 485—500.
    Juristnytt. Nr 11. Claes Nordlöf, Svenskt handelsutbyte med Sovjetunionen; några rättsfrågor, s. 296—298.
    Lov og rett. Nr 5. Andreas Aulie, Forbrytelse og straff. Tilbakeblikk og fremtidsperspektiver, s. 193—201. — Ragnar Hauge, Tilsynproblemer og muligheter, s. 205—212. — Nr 7—8. Anders Bratholm, Politiet og personlighetsvernet, s. 289—308. — Nr 9. Kai Krüger, Post Torrey Canyon — om oljesølsansvar i tankskibsfarten, s. 337—357. — Tom Syrdahl, Den norske dommerfullmektiginstitusjon, s. 360—371.
    Läkartidningen. Nr 46. K. O. Granström, Bedömning av ögoninvaliditet och sambandsfrågor, s. 4581—4589.
    Nordisk försäkringstidskrift. Nr 3. Hans Schaumburg, Nogle problemer vedrörende forsikringen af motorköretöjer, s. 137—152.
    NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. Nr 2. Mogens Koktvedgaard, Elektronisk databehandling. Immaterialretlige aspekter, s. 139—149. — Örjan Grundén, Det nordiska patentsamarbetet och den föreslagna Patent Cooperation Treaty, s. 152—171 (jfr Nr 4, s. 339—368). — Gunnar Karnell, Om tillämplig konventionstext enligt Bernkonventionen, s. 172—186. — Nr 3. Karsten Gaarder, Erstatningsregler i norsk immaterial- och konkurranserett, s. 245—260. — Nr 4. Hans Stenberg, EEC:s konkurrensregler och medlemsstaternas patentlagstiftning, s. 375—386.
    Nordisk Kriminalteknisk Tidskrift. Nr 9/10. Anders Bratholm, Politiet og personlighetsvernet, s. 141—156. — Nr 11/12. Victor Linden, Vurdering av

 

Litteraturnotiser 595uførhet (invaliditet), s. 182—190. — Nils Retterstøl, Narkotikamissbruk hos ungdom, s. 196—204.
    Nordisk Tidsskrift for International Ret. Nr 1—2. Per Tresselt, Uncitral — A New United Nations Legal Body, s. 26—51.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Nr 3. I. Mark, I. Andersen och E. Vad, Om alkoholundersøgelser — En oversigt, s. 169—182, Klinisk undersøgelse for alkoholpåvirkethed, s. 183—202, Om urinalkoholkoncentration, s. 203—209, Alder, køn og social status ved klinisk undersøgelse for alkoholpåvirkethed, s. 210—221. — Nr 4. Joen Björnberg och Kjell Björnberg, Det subjektiva rekvisitet vid psykisk abnormitet — en rättspsykiatrisk angelägenhet? s. 277—299. — Thorkil Vanggaard, Psykopati og psykopatbehandling, s. 300—311. — Mogens Nimb, Narkomanibehandling, s. 312—321. — Vagn Greve, Nogle betragtninger over kriminologiens causalitetsbegrep, s. 322—330.
    Pris- och kartellfrågor. Nr 8. A. Sonne, Dansk lovgivning om monopoler, konkurrencebegrænsninger og priser, s. 63—79.
    Skattenytt. Nr 9. Sten Walberg, Något om bevisbördan i taxeringsprocess, s. 303—315.
    Statistisk tidskrift. Nr 4. Cecil Hammarberg, En statistisk analys av ungdomskriminaliteten under 1960-talet, s. 295—311.
    Statsvetenskaplig tidskrift. Nr 3. Håkan Strömberg, Lagen och den politiska yttrandefriheten, s. 207—219.
    Svensk lantmäteritidskrift. Nr 4—5. Folke Berlin, Synpunkter på det omstridda tomträttsinstitutet, s. 396—402. — Nr 6. Gunnar Prawitz, Odlingsgränsens rättsverkningar. Del 1, s. 480—492.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. Nr 3. Ole Espersen, Indgåelse og opfyldelse af traktater i Sverige, s. 257—317. — Torsten Gihl, Makarna de Ganay och det maltesiska äktenskapet. Två rättsfall ur den internationella privaträttens historia, s. 318—345. — Nr 4. Gunnar Karnell, Verksbegrepp och upphovsrätt, s. 401—444. — Tore Sandvik, Eiendomsovergang og kreditorbeslag ved tilvirkningskontrakter, s. 445—480. — Knut E. Henriksen, Fra svensk og norsk arbeidsrett (anm. av Folke Schmidt, Tjänsteavtalet), s. 481—496. — Nr 5. Per Augdahl, Det gjensidige testament — en arverettslig uting? s. 529—551. — Peter Lødrup, Ektefellers formuesforhold i konkurs, s. 552—594. Lars Oftedal Broch, Om uniforme lover — deres tolking og deres forhold til lovkonfliktregler, s. 595—634.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. Nr 3—4. Rolf Dillén, Krav pådödsbo om ersättning för vård av den avlidne, s. 239—243. — Nr 5. Lars Samzelius, Förmånsrätt i konkurs utan yrkande? s. 367—372.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. Nr 4. Kurt Grönfors, Från sjöfraktavtal till transportavtal, s. 291—408. — Allan Huttunen, Rättspraxis om hävande av firmaregistrering och förbud mot att använda firma. III, s. 309—341. — Aulis Aarnio, Några tankar om oskiftat dödsbo som juridisk person, s. 342—368. — Nr 6. Per Lindholm, Till frågan om påföljdseftergift enligt strafflagen, s. 535—564. — Lars D. Eriksson, Samhällstillvänd juridik, s. 565—583.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 33. Stig Jørgensen, Rudolph v. Jhering og nordisk retsvidenskab, s. 245—264. — Nr 37. Ole Lando, Handelsvoldgift i USA, s. 277—282. — Nr 50. Jørgen Nørgaard, Om kaution for ugyldig hoved forpligtelse, s. 369—372.

A.K.