626 Nordiskt och internationelltDom av USA:s Högsta Domstol. Enligt den amerikanska konstitutionen (§ 2 i det sjuttonde författningstillägget) åligger det guvernören i respektive delstat att föranstalta om fyllnadsval i den mån vakans uppstår i senaten. Vederbörande statslegislatur äger enligt samma lagrum bemyndiga guvernören att temporärt fylla uppkommen vakans intill dess ny senator utsetts av folket i val. Sådana bemyndiganden har givits guvernörerna i en rad delstater, däribland New York. Spörsmålet om innebörden av »temporary appointments», dvs. hur lång tid en utnämnd senator skall ha rätt att tjänstgöra, har nyligen för första gången varit föremål för Högsta Domstolens prövning.
    Med stöd av ett dylikt bemyndigande utnämnde den republikanske guvernören Nelson Rockefeller den 10 september 1968 sin partivän Charles E. Goodell från svenskstaden Jamestown i västra New York att vara senator i framlidne Robert Kennedys ställe intill utgången av dennes period, dvs. den 31 december 1970. Frågan huruvida en tjänstgöringsperiod som senator under drygt 27 månader kunde anses vara temporär har av Högsta Domstolen besvarats jakande. Enligt tre olika kärandeparter, bl. a. ordföranden i Committee for Fair Play for Voters, kunde en så lång tjänstgöringstid icke betraktas som temporär, varför guvernören borde vara skyldig att utlysa fyllnadsval snarast möjligt. Den federala distriktsdomstolen i New York avvisade käromålen med 2 röster mot 1, och i domar den 20 januari 1969 fastställde Högsta Domstolen utan motivering underrättens beslut. Republikanen Goodell, som alltså intar demokraten Robert Kennedys plats i senaten, kan sålunda känna sig lugn till slutet av 1970.

G. C.-W.

 

Nye embeder i rettsvitenskap ved universitetene i Oslo og Bergen og Norges Handelshöyskole. Til et personlig professorat i rettsvitenskap (fra 1. januar 1969) ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, ble ved beslutning i statsråd den 20. desember 1968 utnevnt dosent dr. juris Erling Selvig. Professor Selvig er f. 1931, ble cand. jur. 1957, og tok den juridiske doktorgrad i 1968 på avhandlingen »Det såkalte husbondsansvar» (Oslo 1968). Foruten et stort antall artikler har professor Selvig utgitt avhandlingene »Unit limitation of carrier's liability» (Oslo, London 1961) og »The freight risk» (Arkiv for Sjörett bind 7).
    Til nyopprettede embeder i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (et dosentur) og ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (to professorater og et dosentur) og til et ledig professorat i rettsvitenskap ved Norges Handelshöyskole (efter ambassadör Edvard Hambro) hadde det meldt seg en rekke sökere. Bedömmelsen fant sted under ett, og til de nyopprettede embeder ble fölgende funnet kompetente oginnstillet i denne rekkefölge: 1. Universitetslektor dr. juris Carl August Fleischer, 2. Ambassadör dr. juris Finn Seyersted, 3. Försteamanuensis dr. juris Tore Sandvik, 4. Försteamanuensis dr. juris Thor Falkanger, 5. Försteamanuensis dr. juris Arvid Frihagen, 6. Forskningsstipendiat Axel Hærem. Til professoratet ved Norges Handelshöyskole ble försteamanuensis Tore Sandvik innstillet som nr. 1. Ambassadör Seyersted og försteamanuensis Falkangertrakk senere sine ansökninger tilbake.
    Ved beslutning i statsråd den 14. februar 1969 ble fölgende utnevnt:
    Til professor i rettsvitenskap ved Norges Handelshöyskole i Bergen, förste

 

Nordiskt och internationellt 627amanuensis dr. juris Tore Sandvik. Professor Sandvik er f. 1931, ble cand.jur. i 1956 og tok den juridiske doktorgrad i 1966 på avhandlingen »Entreprenörrisikoen» (Oslo 1966).
    Til dosent i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, universitetslektor dr. juris Carl August Fleischer. Dosent Fleischer er f. 1936, ble cand. jur. 1960 og tok den juridiske doktorgrad i 1963 på avhandlingen »Fiskerijurisdiksjon» (Oslo 1963). Foruten et antall artikler om privatrettslige og offentligrettslige emner har han utgitt læreboken »Hovedpunkter i folkeretten» (Oslo 1966) og »Grunnlovens grenser» (Oslo 1968).
    Til professor i rettsvitenskap ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen, försteamanuensis dr. juris Arvid Frihagen. Professor Frihagen er f. 1931, ble cand. jur. i 1957 og tok den juridiske doktorgrad i 1963 på avhandlingen »Linjekonferanser og kartell-lovgivning» (Oslo 1963). Senere har han bl. a. utgitt »Villfarelse og ugyldighet i forvaltningsretten» (Oslo 1966), en kommentar til forvaltningsloven (Oslo 1967) og »Lærebok i forvaltningsrett» (Oslo 1968).
    Til professor i rettsvitenskap samme sted, forskningsstipendiat Axel Hærem. Professor Hærem er f. 1927, ble cand. jur. 1960 og har vært universitetsstipendiat (fra 1968 forskningsstipendiat) ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo siden 1962. Han har utgitt »Norsk tingsrett» (Oslo 1964, sammen med professor Sjur Brækhus).

P. L.