Ny professor i Åbo. Till förste innehavare av den Armfeltska professuren i statsrätt och folkrätt vid Åbo Akademi utnämndes den 19 december 1968 bitr. prof. Tore Gunnar Werner Modeen.
    Prof. Modeen är född 1929. År 1962 disputerade han vid Helsingfors Universitet för jur. dr-grad med en avhandling om »Det kommunala förtroendeuppdraget enligt kommunallagens allmänna stadganden». Han blev 1962 docent i förvaltningsrätt vid Åbo Akademi och 1964 bitr. prof. i samma ämne. År 1965 blev han jämväl docent i förvaltningsrätt vid Helsingfors Universitet.
    Prof. Modeen har förutom doktorsavhandlingen publicerat bl. a. böckerna »Det specialreglerade kommunala förtroendeuppdraget» (1963), »Om de självständiga offentligrättsliga anstalterna i Finlands förvaltningsorganisation» (1965) och »Det folkrättsliga skyddet av nationella minoriteter i Europa» (1968).

 

Nordiska åklagarmöten. I november 1966 anordnades ett första möte mellande högsta åklagarmyndigheterna i de fem nordiska länderna — rigsadvokaten i Danmark, justitiekanslern i Finland, rigsadvokaten i Island, riksadvokaten i Norge och riksåklagaren i Sverige — för överläggningar om nordiskt samarbete i åklagarfrågor. På inbjudan av rigsadvokat H. Olafsson hölls ett andra möte i Köpenhamn den 21 och 22 oktober 1968. Därvid behandlades frågor om påföljder för narkotikabrott, om eftergift av åtal för ringa brott, om det organisatoriska förhållandet mellan polis- och åklagarmyndigheter samt om utlämning för brott och överlämnande av åtalsärenden från ett nordiskt land till ett annat. Med hänsyn till straffrättens fortgående internationalisering

 

628 Nordiskt och internationelltfyller det sålunda etablerade samarbetet på det nordiska planet otvivelaktigten betydelsefull funktion. Ett tredje möte är planerat att äga rum i Oslo år 1969.

L. D.