Ur Svensk författningssamling 1968
464. KK 25 juli 1968 om ändring i kung. d. 29 juli 1966 (nr 455) med tillämpningsföreskrifter till lagen om företagsinteckning.
491—493. KK 20 sept. 1968 om ändring i kung. d. 17 juni 1955 (nr 512) ang. skyldighet för domstolar m. fl. att meddela vissa uppgifter till kontrollstyrelsen, m. m.
495. Lag 11 okt. 1968 ang. upphävande av punkt 2 övergångsbestämmelserna till lagen d. 3 dec. 1965 (nr 585) om ändring i rättegångsbalken.
507—514. K hyresnämndsinstruktion, m. m. 4 okt. 1968.
515. KK 18 okt. 1968 ang. undantag i vissa fall från tillämpningen av lagen d. 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m.
516. KK 25 okt. 1968 ang. ändrad lydelse av 2 § kung. d. 16 dec. 1949 (nr 661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter imål och ärenden enligt föräldrabalken.
525. Transumt av K. M:ts brev till Göta hovrätt 18 okt. 1968 ang. ändrad judiciell indelning i Kalmar län.
539. KK 8 nov. 1968 om ändrad lydelse av 6 § kung. d. 18 nov. 1932 (nr 522) ang. inskrivningsdomare och inskrivningsdagar.

 

 

64 Ur Svensk författningssamling540—543. KK s. d. ang. ändring i kung. d. 10 juli 1947 (nr 534) om antalet nämndemän i städer med rådhusrätt, m. m.
546. KK 15 nov. 1968 om ändrad lydelse av 6 § kung. d. 15 maj 1959 (nr 320) med vissa bestämmelser ang. blodundersökning m. m. i mål om äktenskaplig börd eller faderskapet till barn utom äktenskap.
550. KK 8 nov. 1968 ang. ändrad lydelse av 4 § kung. d. 30 juni 1965 (nr 479) om främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner ang. inbördes rättshjälp m. m.
552—566. Lag 29 nov. 1968 om upphävande av förordningen d. 18 juni 1864 (nr 41 s. 1) ang. utvidgad näringsfrihet, m. m.
578—579. Lag s. d. om erkännande av privat jorddelning som fastighetsbildning (legaliseringslag), m. m.
588. KK 20 nov. 1968 ang. ändrad lydelse av 1 § kung. d. 22 sept. 1949 (nr 501) om hovrättsting.
601—608. Lag 6 dec. 1968 ang. ändring i lagen d. 31 mars 1955 (nr 183) om bankrörelse, m. m.
620. KK 20 nov. 1968 om ersättning till vissa ledamöter och ersättare i hyresnämnd.
621—631. Införsellag 6 dec. 1968, m. m.
650—651. KK s. d. med tillämpningsföreskrifter till legaliseringslagen d. 29 nov. 1968 (nr 578), m. m.
686. Lag 13 dec. 1968 ang. ändrad lydelse av 2 § 4:o) och 16:o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt.
687. Lag s. d. om ändring i lagen d. 13 mars 1942 (nr 117) med vissa bestämmelser om kungörande i kyrka.
688—700. Lag 29 nov. 1968 ang. upphävande av lagen d. 20 juni 1924 (nr 384) om återköpsrätt till fast egendom, m. m.
701. Lag 13 dec. 1968 om ändrad lydelse av 17 kap. 12 § handelsbalken.
702—703. Lag s. d. om förskott vid upplåtelse av bostadsrätt, m. m., m. m.
704. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 22 juni 1950 (nr 382) om svenskt medborgarskap.
705. Lag s. d. om fortsatt giltighet av lagen d. 29 nov. 1946 (nr722) med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för försvaret.
706. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 3 och 5 §§ lagen d. 9 april 1965 (nr 94) om polisregister m. m.
723. Lag s. d. om ändrad lydelse av 1 och 4 §§ skattestrafflagen d. 11 juni 1943 (nr 313).
726—728. KF s. d. om ändring i vägtrafikförordningen d. 28 sept. 1951 (nr 648), m. m.
735—736. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 19 maj 1944 (nr 219) om djurskydd, m. m.
749. KK s. d. ang. ändring i kung. d. 29 okt. 1964 (nr 715) om antalet vattenrättsnämndemän.
755. Lag s. d. om ändring i utlänningslagen d. 30 april 1954 (nr 193).
758—761. Lag s. d. om ändring i giftermålsbalken, m. m.


A. K.