Ny ap-process i Förenta Staterna. År 1925 ägde som bekant en mycket uppmärksammad rättegång rum i Dayton i Tennessee mot en 24-årig extralärare i biologi, John Scopes, som i strid mot gällande lag undervisat sina elever i Charles Darwins utvecklingslära. Sedan den kände politikern, juristen och publicisten William Jennings Bryan ingripit på åklagarens sida, befanns Scopes skyldig och dömdes till hundra dollar i böter. Visserligen upphävde Tennessees Högsta Domstol två år senare denna dom, men detta skedde på rent tekniska grunder, och lagen förblev i kraft ända till 1967, då den upphävdes av statens lagstiftande församling.

 

70 Nordiskt och internationellt    Ett liknande mål (Epperson v. Arkansas) avgjordes den 12 november 1968 av Förenta Staternas Högsta Domstol. Frågan gällde huruvida en motsvarande, år 1928 genom s. k. folkinitiativ tillkommen lag i delstaten Arkansas var grundlagsstridig, vilket hävdats av en Mrs. John Epperson, som är biologilärare i Little Rock. Målet kom upp i underrätten sedan en i de allmänna skolorna använd lärobok i biologi utkommit i en ny, reviderad upplaga vari bl. a. redogjordes för Darwins utvecklingslära. Enligt fru Epperson medförde detta förhållande risk för att hon kunde göra sig skyldig till lagbrott och dömas till avsättning och böter. Hon hävdade samtidigt, att ifrågavarande lag inskränkte hennes yttrandefrihet.
    Käranden vann målet i underrätten, som förklarade lagen grundlagsstridig. Denna dom upphävdes emellertid av staten Arkansas' Högsta Domstol, som förklarade att det vore vederbörande statliga myndigheter obetaget att fastställa detaljerade kursplaner för de allmänna skolorna. Landets Högsta Domstol har nu enhälligt fastslagit, att lagen är författningsstridig. Enligt den av Abe Fortas skrivna domen innebär en sanktion av Bibelns skapelselära »an establishment of religion», som uttryckligen förbjuds i det första författningstillägget. Samtidigt förklarade Högsta Domstolen sig äga befogenhet att övervaka att »godtyckliga inskränkningar i lärarnas frihet att undervisa och elevernas rätt att lära» icke företagas.
    Den enda nu återstående »anti-evolutionslagen» finns i Mississippi. Enär ordalydelsen i denna lag skiljer sig från den lag i Arkansas, som nu förklarats grundlagsstridig, är det tveksamt, om även Mississippi-lagen upphävts genom Högsta Domstolens nu avkunnade dom.
G. Campbell-Westlind