FRIDOLF WILDTE. Om ting och tingsställen i Jösse härad. Arvika 1968. ABHåbe-Tryck. 52 s.

 

Genom den förestående omvandlingen av rikets judiciella indelning kommer antagligen snart häradsindelningen att mista sin grundläggande roll samt de sedan urminnes tid brukade namnen häradsrätt, häradshövding, häradsdomare och häradsnämnd att försvinna. Skall kännedom om dessa institutioners betydelse bevaras åt framtiden, är det av vikt att de blir föremål för rättshistorisk uppmärksamhet, medan traditionen ännu är levande. Det är därför

 

700 Litteraturnotiserglädjande att Jösse härads tingshusstyrelse låtit f. d. stiftssekreteraren Fridolf Wildte i Göteborg utarbeta en översikt av rättsväsendets organisation och verksamhet i äldre tider inom häradet. Framställningen omfattar främst en historik från 1629, då de värmländska domböckerna begynner, över häradsrättens organisation (underlagmän och häradshövdingar, häradsnämnd, länsmän, tingstider och tingsställen o. s. v.). Därjämte meddelas flera smärre exempel ur äldre domböcker på häradsrättens arbetsuppgifter i anslutning till häradets egenskap av gränsbygd jämte en utförligare redogörelse för rannsakningen om grosshandlanden Fredrik Lundins flykt till Norge 1779. En förteckning på otryckta och tryckta källor avslutar den läsvärda och lättlästa lilla boken.

N. B.