GUNNAR TILANDER. Stång i vägg och hemlighus, kulturhistoriska glimtar från mänsklighetens bakgårdar. Fabel 1968. 141 s. Kr. 16,50.

 

    De flesta jurister har väl under studietiden av kamrater hört talas om ett stadgande i västgötalagen (eller något additament därtill), enligt vilket gästgivare vore skyldig att till de resandes bekvämlighet hålla stång i vägg men det, om någon resande vid bekvämlighetens användande bleve biten av svin, vore den resandes ensak (Pelle Holm, Bevingade ord, rubriken »resande»). Stundom tillägges, att gästgivaren däremot bleve skadeståndsskyldig, om stången bruste och den resande fölle ned (alltså ett tidigt belägg för culpaansvar på grund av bristfälliga anordningar i germansk rätt).
    Förf. till det arbete som här omnämnes har undersökt om stadgandet är verkligt eller apokryfiskt och han har efter genomgång av många skjuts- och gästgivarestadgor kunnat fastställa, att uttrycket stång i vägg icke förekommit i något svenskt lagbud. Uttrycket att det är den resandes ensak användes väl numera vanligen i betydelsen, att det får man göra som man vill men på egen risk. Förf. framför hypotesen att här icke vore fråga om någon resande, som tar in hos en gästgivare, utan om någon som reser sak vid domstol, alltså en kärande som får stå sitt eget kast.
    I huvudsak är boken icke av juridiskt innehåll utan närmast en kulturhistorisk skildring av bekvämlighetsinrättningar i olika länder under gångna tider.
N. B.

 

    ØYVIND HOEL och IVAR KLEIVEN. Konvensjonssamling i transportrett. Oslo 1968. Universitetsforlaget. Bind 1. Luftrett. 360 s. Nkr. 77,00. Bind 2. Sjørett og landtransportrett. 456 s. Nkr. 92,00.

 

    Dessa båda volymer innehåller texterna till de centrala internationella konventionerna på det transporträttsliga området samt några andra regelkomplex, bl. a. de s. k. York-Antwerpen-reglerna och vissa standardavtal. Konventionerna återges antingen på ettdera av engelska och franska språken jämte norsk översättning eller på båda dessa språk utan översättning. Några kommentarer lämnas inte. Det är givetvis värdefullt att ha tillgång till en samling av dessa ofta ganska svåråtkomliga texter. Samlingens praktiska användbarhet minskas dock i någon mån av att den inte innehåller några upplysningar om vilka stater som är bundna av de olika konventionerna. A. K.