Dödsstraffet i USA. Juryns dödsdom mot Sirhan Bishara Sirhan för mordet på senator Robert Kennedy har gett ny näring åt diskussionen i frågan om dödsstraffets avskaffande. För närvarande förekommer denna strafform alltjämt i 37 delstater, men under senare år har endast ett fåtal personer avrättats i Förenta Staterna. Under de sista fyra åren har sålunda endast tre avrättningar ägt rum; den sista dödsdomen verkställdes den 31 maj 1967 mot en person vid namn Luis José Monge, som mördat sin hustru och sina tre barn. I skrivande stund finns det i USA 450 dödsdömda personer varav 82 i Californien.

 

Edvin Alten † 723    Allmänna opinionens markerade omsvängning under den sista tioårsperioden mot dödsstraffets bibehållande återspeglas i de högre domstolarnas praxis. Såvida det icke var fråga om en uppenbar kränkning av vederbörandes i konstitutionen garanterade rättigheter hände det tidigare praktiskt taget aldrig, att en överrätt upphävde en av domare och jury fälld dödsdom. Idag är situationen den omvända med påföljd, att appellationsdomstolarna blivit översvämmade med mål i vilka dödsdömda personer — ofta på svaga grunder och under åberopande av mer eller mindre okända rättsfall — vädjar om förnyad rättegång. Det är just mål av denna typ, som under senare tid lett till genomgripande förändringar i den amerikanska brottsmålsprocessen.Belysande exempel är rättsfallen Miranda v. Arizona och Escobedo v. Illinois, som gällde en anklagads rätt till juridiskt biträde under polisförhör, samt Witherspoon v. Illinois vari landets högsta domstol fastslog, att det är grundlagsstridigt att från en jury utesluta personer, som är motståndare till dödsstraffet.
    Vad beträffar Sirhan är det troligt att hans fall kommer att sysselsätta domstolarna under rätt lång tid framåt och att hans straff i sista omgången fastställs till livstids fängelse.

G. C.-W.