Edvin Alten †

 

Edvin Altens insatser i domarkarriären förde honom till landets högsta domstol, där han innehade justitierådsbefattning från 1925 ända till 1948, sedan han flera gånger åtnjutit dispens från gällande åldersbestämmelser. Enbart denna domargärning utgör ett livsverk. Altens största arbetsinsats faller emellertid inom ramen för lagstiftningen. Redan år 1918 blev han medlem av den kommitté, som skulle revidera den norska sjölagen, och denna uppgift förde honom raskt in på ett omfattande internationellt lagstiftningsarbete. Alten spelade därvid för Norge en roll, som nära överensstämmer med den Algot Bagge spelade för Sverige. Det är anmärkningsvärt, att två skandinaviska jurister samtidigt fick ett så betydande inflytande på världsnivå.
    Altens arbete med sjötransportregler förde honom vidare till lufträtten,där han medverkade vid tillkomsten av Warszawakonventionen 1929. När det internationella lagstiftningsarbetet återupptogs vid det andra världskrigets slut var Alten alltjämt sitt lands ledande på hit hörande områden och fortsatte helt naturligt sitt internationella arbete. Han blev därmed en representant för kontinuiteten mellan förkrigs- och efterkrigstiden.
    Ytterligare tre rättsområden har varit föremål för Altens omsorger som lagstiftare, nämligen civilprocessrätten, den internationella privaträtten och upphovsrätten. Därtill har han gjort sig känd som författare till ett flertal juridiska arbeten, särskilt av handboks- och kommentarkaraktär.
    Altens livsverk har en ovanligt imponerande resning.

Kurt Grönfors

 

Hoyesterettsdommer Alten, som avled d. 13 febr. 1967, var född d. 10 jan. 1876. Se om honom vidare SvJT 1948 s. 766.