Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgick vid slutet av år 1968 till 101 306:55. Därav var 8 700: — placerade i statsobligationer, 82 521: — i aktier och 10 085:55 i bank. Nettoavkastningen under år 1968 uppgick till 4 180:87. Från fonden utdelades under år 1968 981: —. — Ansökan om bidrag från fonden skall ställas till fondens direktion, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, 111 27 Stockholm. — Ang. fondens ändamål, se SvJT 1919 s. 401.

H. D-s

 

Birger Ekebergs fond. Fondens tillgångar uppgick vid slutet av år 1968 till 50 033:73 kr. Avkastningen under året utgjorde 2 815:33 kr. Från fonden har under år 1968 utdelats anslag med 4 000: — kr. till Sigurður Hafstein från Island för juridiska studier i Sverige. Betr. Birger Ekebergs fonds ändamål se SvJT 1952 s. 494.

H. D-s

 

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. Ansökningar om anslag från stiftelsen, avseende innevarande års utdelning, bör före 1 okt. 1969 insändas till stiftelsens sekr., adv. Lennart Reuterwall, Sveriges advokatsamfund, Kammakargatan 10, 111 40 Stockholm.