Notiser 733Svensk avdelning av International Law Association avhöll sitt ordinarie årsmöte i Stockholms Handelskammares lokaler d. 18 sept. 1968. Efter en genomgång av stadgeenliga ärenden följde ett föredrag av Mr. James E. S. Fawcett från All Souls College i Oxford över ämnet »International Law and the Conservation of our Environment».
    Inför årsmötet hade prof. Torsten Gihl förklarat sig icke vilja förekomma för omval och i hans ställe valdes chefen för utrikesdepartementets rättsavdelning, utrikesrådet Love Kellberg. Föreningens styrelse är därför för innevarande år sammansatt av adv. Bertil Ahrnborg, adv. Nils Berglund, utrikesrådet Hans Blix, prof. Hilding Eek, prof. Jan Hellner, prof. Lars Hjerner, skeppsredaren Emanuel Högberg, utrikesrådet Love Kellberg, hovrättspresidenten Gunnar Lagergren, direktören Alvar Lindencrona, prof. Håkan Nial, adv. Claes Palme, presidenten Sture Petrén, hovrättspresidenten Sten Rudholm och statssekreteraren Gunnar von Sydow. Ordf. är presidenten Sture Petrén och v. ordf. är adv. Claes Palme. Föreningens sekr. och kassaförv. är adv. Klas G. Kleberg.
    Föreningen hade vid årsskiftet 140 medlemmar.
    Den svenska avdelningens moderförening, International Law Association, avhöll under året sin 53:e konferens i Buenos Aires under tiden d. 25—d. 31 aug. 1968. Vid konferensen var den svenska avdelningen företrädd av bl. a.prof. Lars Hjerner.

 

Svensk Förening för Internationell Sjörätt hade sitt ordinarie årsmöte d. 29 maj 1968. Härvid höll hovrättsassessorn Christer Rune ett föredrag om den revidering av 1924 års konossementskonvention, den s. k. Haag-konventionen, som beslöts vid den sjörättsliga diplomatkonferensen i Bryssel i maj 1967 och februari 1968. Vid mötet förekom vidare — förutom stadgeenliga ärenden — redogörelser för dels det arbete, som inom Comité Maritime Internationals ram utföres rörande »Containers» och »Combined Transports», och dels behandlingen av »Torrey Canyon»-problematiken inom Comité Maritime International och inom Inter-Governmental Maritime Consultative Organization. Beträffande föreningens verksamhet i övrigt må nämnas att föreningen deltagit i det arbete, som under det gångna året bedrivits inom Comité Maritime International i nu nämnda frågor.
    Föreningens styrelse utgöres av dispachören Kaj Pineus, ordf., justitierådet Erik Hagbergh, v. ordf., direktören Torsten Andersson, hovrättsrådet Allan Björklund, direktören jur. dr Nils Grenander, prof. Kurt Grönfors, direktörenPer-Erik Hedborg, direktören Rainer Hornborg, direktören Emanuel Högberg, assuransdirektören Niklas Kihlbom, direktören Folke Lindahl, hamndirektören Helge Linder, adv. Claes Palme, hovrättspresidenten Sten Rudholm, statssekreteraren Gunnar von Sydow och assuransdirektören Lorenz Zetterman. Sekr. och kassaförv. är adv. Claes Palme.
    Föreningen hade vid årsskiftet 135 medlemmar.

 

Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen höll d. 30 maj 1968 sitt årsmöte, varvid stadgeenliga ärenden behandlades och ordföranden därefter lämnade en redogörelse för konferensen om de mänskliga rättigheterna i Teheran och planerna inför arrangemangen kring 1968 som de mänskliga rättigheternas år. Föreningen har deltagit i planerandet av arrangemangen i Sverige inför de mänskliga rättigheternas år inom ramen för Svenska FN förbundet.
    D. 26—27 okt. var avdelningen representerad vid den europeiska konferensen i Strasbourg om individen och staten. Ordföranden fungerade också som mötesrapportör. I övrigt representerades föreningen av kanslirådet Voss, förbundsdirektören Björck, bankjuristen Lindgren, byrådirektören Bergman, kanslichefen Wennergren, hovrättsrådet Hadding, assessorerna Groll och Eeksamt advokaten Håkansson.
    Avdelningen har liksom tidigare uppehållit ett nära samarbete med Internationella Juristkommissionens generalsekretariat i Geneve.
    Avdelningens medlemsantal uppgår till drygt 200.
    Styrelsen består av hovrättsrådet Gustaf Petrén, ordf., lagmannen Per-Erik Furst, v. ordf., förbundsdirektören Jan-Henrik Björck, sekr., adv. Bertil Ahrn-

 

47—693005. Svensk Juristtidning 1969

 

734 Notiserborg, direktören Gunnar Lundberg, bankjuristen Jon Lindgren samt sekreteraren Uncas Serner. Styrelsesuppl. är kanslirådet Bertil Voss, assessorn AnnaMaria Eek och direktören Sven-Ivar Ivarsson.