Svenska Föreningen för Upphovsrätt sammanträdde under år 1968 tre gånger. D. 11 mars talade jur. kand. Jonas Modig över ämnet »Upphovsrätten och pressens informationsbehov». Vid årsmöte d. 13 maj höll jur. lic. Gunnar Karnell föredrag över ämnet »Arbetstagares upphovsrätt». D. 30 okt. talade intendenten Edward Ploman om »Rymdkommunikationer och upphovsrätt».
    Föreningens styrelse utgöres av prof. Seve Ljungman, ordf., prof. Svante Bergström, adv. Erik Felländer, rådmannen Jan Gehlin, justitieråden Erik Hedfeldt och Torwald Hesser, jur. lic. Gunnar Karnell och f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen. Sekr. och skattmästare är Karnell. Hedersledamöter är prof.em. Gösta Eberstein och domaren vid Internationella domstolen i Haag Sture Petrén.
    Föreningen hade vid årsskiftet 107 enskilda och 30 stödjande medlemmar.

 

Arbetsrättsliga Föreningen hade sitt ordinarie årsmöte d. 22 okt. 1968. Efter årsmötet berättade socialattachén i Bryssel, Sven-Wilhelm Beckman, om EEC och därmed sammanhängande arbetsmarknadsproblem. Vid styrelsevalet omvaldes till ordf. arbetsdomstolens ordförande, justitierådet Bengt Hult, och till styrelseledamöter prof. Folke Schmidt, direktörerna Erik Forstadius, Gunnar Lindström, Gunnar Lundberg, jur. kand. Stig Gustafsson och sekreteraren Ove Kjellgren. Sekr. är direktörsassistenten Kjell Nyberg.
    Antalet personliga medlemmar var vid tiden för årsmötet 384 och stödjande medlemmar (arbetsmarknadsorganisationer) 105.
    Sammanträden under året har hållits d. 7 mars, varvid prof. Folke Schmidt talade om »Rättsskipning, medling och normgivning — internationella perspektiv på olika sätt att lösa arbetskonflikter», d. 5 juni då byråchefen Sven Hugo Ryman talade över ämnet »Konfliktdirektiv i Norden — reflexioner i anslutning till en pågående utredning i Sverige» och d. 26 sept. då prof. K.W. Wedderburn, London School of Economics, informerade om Donovan-kommissionens förslag till reformer på den engelska arbetsmarknaden.

 

Svenska samfundet för jämförande rättsforskning sammanträdde under år 1968 två gånger. D. 29 jan. höll dr jur. Erik Siesby föredrag över ämnet »Europeiska och nordiska bolag». D. 11 dec. redogjorde prof. Svante Bergström, Åke Malmström och Folke Schmidt för den av Europarådet anordnade konferensen mellan dekaner vid de juridiska fakulteterna under rubriken »Europarätten och juristutbildningen».
    Samfundets styrelse består av prof. Åke Malmström, ordf., justitierådet Torwald Hesser, prof. Lars Hjerner, hovrättsrådet doc. Gustaf Petrén, doc. Lennart Pålsson, sekreteraren jur. kand. Hans Stenberg, skattmästare, och prof. Stig Strömholm, sekr.
    Samfundet, som är anslutet till Association internationale des sciences juridiques, har 76 medlemmar.

 

Försäkringsjuridiska Föreningen har under 1968 hållit fyra sammanträden.Vid det första sammanträdet, som ägde rum d. 22 febr., höll assessorn Sigvard Berglöf föredrag om 1963 års försäkringsskattekommittés betänkande angående beskattning av försäkringsanstalter. Följande sammanträde hölls d. 14 maj, varvid föredrag hölls av ombudsmannen Per Boëthius om Nordisk vägtrafikkommittés förslag till ny, gemensam nordisk vägtrafiklagstiftning. D. 17 okt. hölls en diskussion kring ämnet »Bör försäkringsavtalsrätten reformeras?» med inledningsanföranden av preceptorn Göran Almgren, prof. Bertil Bengtsson, prof. Jan Hellner, direktören Ebbe Jacobsson och prof. Knut S. Selmer. Slutligen sammanträdde föreningen d. 4 dec., varvid justitierådet Hjalmar

 

736 NotiserKarlgren höll föredrag om »Säljarens ansvar för godsets skadebringande egenskaper — ett köprättsligt bekymmer».
    Föreningens styrelse utgöres av hovrättsrådet Olof H. Appeltofft, ordf., justitierådet Johan Gyllensvärd, v. ordf., direktören Arne Hallström, sekr., direktören Sven Hallgren, justitierådet Olle Höglund, adv. Valborg Lundgren, direktören Lorenz Zetterman och direktören Fredrik Åkerman.
    Föreningen hade vid årsskiftet 342 aktiva och 17 passiva medlemmar.