Kriminalpolitiska sällskapet i Stockholm anordnade d. 6 juni 1968 en diskussion över ämnet »Fängelseforskning och sanning — ger vetenskapen en trogen bild av verkligheten?». Inledare var dr phil. Thomas Mathiesen, Oslo.

 

Svenska sektionen av Internationella institutet för administrativa vetenskaper, lokalavdelning av det i Bryssel domicilierade »Institut international des sciences administratives», utsåg i okt. 1968 följande styrelse: regeringsrådet KurtHolmgren, ordf., prof. Sune Carlsson, prof. Hilding Eek, kanslidirektören Carl Murray, avd.chefen i statskontoret Ingemar Nord, sekr., överdirektören Paul Tammelin och universitetsrådet Gunnar Wijkman.
    Vid sammanträde d. 10 okt. höll departementsrådet P. Vinde föredrag över ämnet »Hur Sverige styres». Föredraget följdes av en livlig diskussion. — Vid internationella institutets världskongress i Dublin 2—6 sept. 1968 deltog ett femtontal sektionsmedlemmar. Kanslichefen Bertil Wennergren var generalrapportör för ett av de tre plenarämnena »Skyddet för medborgarna i administrativ procedur». Sektionens ordf. valdes till v. ordf. i institutets styrelse.
    I övrigt har sektionens verksamhet liksom tidigare avsett bevakningen av det svenska deltagandet i institutets arbete, pågående komparativa undersökningar etc.
    Sektionen har ett 80-tal medlemmar.

 

Nordisk Förening för Rättssociologi anordnade d. 29 nov.—d. 1 dec. 1968 i Saltsjöbaden den andra nordiska forskningskonferensen i rättssociologi. Konferensen ägde rum i samarbete med Sveriges Juristförbund. Ett sjuttiotal personer deltog i konferensen, vars huvudtema var den rättsliga beslutsprocessen.
    Konferensen öppnades av prof. Torgny Segerstedt. Därefter belystes konferensens huvudtema av tre föredragshållare med olika vetenskaplig bakgrund. Prof. Torstein Eckhoff, Oslo, talade om beslutsmodeller inom rättstillämpningen, docent Bengt Börjeson, Sthm, framlade synpunkter på psykologiskafaktorers betydelse för domaren som beslutsfattare och prof. Per Olof Ekelöf, Uppsala, berörde bevisvärderingsproblematiken och frågor i samband med domarens värderingar. Dessa inläggg diskuterades samlat under ledning avprof. Per Olof Bolding, Lund.
    Konferensens deltagare delades därefter upp i två grupper. Juristsektionen diskuterade mera i detalj undersökningar av den rättsliga beslutsprocessen och deltog bl. a. i ett gruppexperiment, där deltagarna skulle ta ställning till olika informationer och deras beslutvärde i ett vårdnadsmål. Sociologsektionen diskuterade aktuella forskningsprojekt. Som exempel kan nämnas ett utkast till en undersökning av social differentiering och beslutsfattande i straffrättsliga sammanhang samt en undersökning av kriminalvård i frihet i Norge. Denna undersökning rörde speciellt konsulentorganisationens uppbyggnad.
    Därefter höll prof. Harald Ofstad, Sthm, ett föredrag med titeln »Värderingars roll vid beslutsfattandet». Också universitetsadjunkten Berl Kutschinsky, Köpenhamn, talade till båda sektionerna. I sitt föredrag tog han upp resultaten från de skandinaviska rättsmedvetandeundersökningarna till diskussion samt lade fram ett utkast till nya undersökningar av detta problemkomplex. I en presentation av skandinavisk rättssociologisk forskning diskuterade universitetslektorn Britt-Mari Persson Blegvad hur man skall kunna åstadkomma social förändring genom lagstiftning.
    Slutligen följde en generaldebatt om den rättsliga beslutsprocessen. I den deltog, förutom inledarna, ett stort antal domare och advokater. Konferensen avslutades därefter av Juristförbundets ordförande, lagmannen Per-Erik Fürst, Sthm.
    I samband med forskningskonferensen höll föreningen generalförsamling

 

Notiser 737och valde bl. a. ny styrelse. Till ordf. efter prof. Torgny Segerstedt, som undanbett sig omval, utsågs universitetslektorn Britt-Mari Persson Blegvad, Danmark. Till övriga styrelseledamöter utsågs prof. Per Stjernquist (omval), prof. Paavo Kastari, Finland (omval), amanuensis Per Norseng, Norge (omval), och universitetsadjunkten Berl Kutschinsky, Danmark. Till suppl. valdes prof. Vilhelm Aubert, Norge (omval), prof. Thor Vilhjalmson, Island (omval), prof. Paavo Seppänen, Finland, hovrättsrådet Carl Fredrik Hadding (omval) och lektorn Preben Wolf, Danmark. Hadding fungerar som kassör och jur.kand. Åke Saldeen, Uppsala, som sekr.
    Föreningen har f. n. 200 medlemmar.