Nytt justitieråd. K. M:t har 9 maj 1969 utnämnt ledamoten av lagrådet, lagmannen i Svea hovrätt Ingemar Ulveson till justitieråd.
    Justitierådet Ulveson är född i Agunnaryd, Kronobergs län, 11 april 1917 och blev jur. kand. i Uppsala 1939. Efter tingstjänstgöring vid Bråbygdens och Finspånga läns domsaga och rådhusrätten i Norrköping blev han fiskal i Göta hovrätt 1945, assessor i hovrätten för Västra Sverige 1952 och hovrättsråd i Göta hovrätt 1959. År 1966 blev han lagman i Svea hovrätt och år 1968 ledamot av lagrådet. Han tjänstgjorde 1953—60 som sakkunnig i inrikes-, handels-, ecklesiastik och justitiedepartementen och var därvid 1955—59 byråchef för lagärenden i ecklesiastikdepartementet. Åren 1960—63 var han ledamot i lagberedningen. Han har varit ordförande i skolförfattningssakkunniga 1957—59 och i immissionssakkunniga 1963—66. Sedan 1968 är han ledamot av styrelsen för statens naturvårdsverk.

 

Ny professor. K. M:t har 9 maj 1969 till professor i allmän rättslära vid universitetet i Uppsalafr. o. m. 1 juni 1969 utnämnt docenten i jämförande rättsvetenskap vid universitetet Stig Strömholm.
    Prof. Strömholm är född i Boden den 16 september 1931. Efter studentexamen i Uppsala 1949 blev han fil. kand. 1952, jur. kand. 1957 och jur. lic. 1960, allt vid universitetet i Uppsala. Efter studier vid universitetet i Cambridge 1957—1958 avlade han dess särskilda examen för rättsjämförande studier 1959. År 1964 blev han Dr.jur. vid universitetet i München, och 1966 disputerade han för jur. doktorsgrad i Uppsala. Sistnämnda år förordnades han till docent i jämförande rättsvetenskap och erhöll en forskartjänst i komparativ rätt vid Statens råd för samhällsforskning.
    Efter tingstjänstgöring i Uppsala förordnades Strömholm till fiskal vid Svea hovrätt år 1961. Åren 1960—65 var han sekreterare i utredningen angående exstinktivt godtrosförvärv av lösöre, 1967 delegerad vid Stockholmskonferensen för intellektuellt rättsskydd och sedan 1968 jämte andra sakkunnig i justitiedepartementet för översyn av lagstiftningen om upphovsrätt.
    Förutom artiklar i fack- och dagspressen har Strömholm av trycket utgivit arbetena Torts in the Conflict of Laws (1961); Europeisk upphovsrätt (1964); Das Veröffentlichungsrecht des Urhebers (diss. för tysk doktorsgrad, 1964); Legal Values in Modern Sweden (tills. m. Folke Schmidt, 1964); Le droit moral de l'auteur I och II:1 (gradualavh. 1966); Right of Privacy and Rights of the Personality (1967); La concurrence entre l'auteur d'une œuvrede l'esprit et le cessionnaire d'un droit d'exploitation (1969).

 

Högsta domstolen. K. M:t har
    11 april 1969 förordnat justitierådet Jochum Sjöwall att vara ordf. på avd. i högsta domstolen fr. o. m. 1 maj 1969 under sin återstående tjänstetid.