Personalnotiser 741Justitiedepartementet. K. M:t har
    18 april 1969 förordnat ass. i hovr. för Övre Norrland Ulf Arrfelt att biträda i dep:t fr. o. m. 1 juni 1969 t. v.,
    25 april 1969 förordnat ass. i Svea hovr. Lars-Göran Åsbring och fisk. ihovr. Ivan Odhammar att biträda i dep:t, Åsbring fr. o. m. 1 juni 1969 t. v.och Odhammar fr. o. m. 1 maj 1969 t. v. samt
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Arne Schiratzki att biträda i dep:t vid handläggn. av ärenden om nåd i brottmål fr. o. m. 1 maj 1969 t. v.
    Dep. chefen har
    27 mars 1969 förordnat byrådir:na Per-Ola Larson och Kenny Thärnström att biträda 1965 års valtekniska utredn. som experter,
    15 april 1969 förordnat led. av riksdagens II kamm. fil. lic. Arne Gadd attvara led. i grundlagberedn. och 25 april 1969 fisk. i hovr. över Skåne ochBlekinge Bo Broomé att vara sekr. åt beredn. fr. o. m. 1 juni 1969 t. v.,
    25 april 1969 förordnat byrådir. i krim.vårdsstn Folke Bengtsson att vara expert åt fångvårdens byggnadskomm. fr. o. m. 1 maj 1969 t. v.,
    29 april 1969 förordnat jur. kand. Bert Ahlgren att biträda skadeståndskomm. som expert,
    9 maj 1969 förordnat dir. Rune Hermansson, tillika ordf., led. av riksdagens II kamm. Erik Adamsson, presidiesekr. Allan Eriksson, led. av riksdagens II kamm. Kurt Hugosson, chefred. Sven-Erik Larsson, led. av riksdagens II kamm. Åke Polstam och led. av riksdagens I kamm. Erik Svedberg att vara sakk. med uppdrag att verkställa utredn. om offentlighet och sekretess betr.allmänna handlingar m. m. och
    s. d. förordnat landshövd. Erik Westerlind, tillika ordf., dir. Eric Bolin, led.av riksdagens II kamm. Kurt Hugosson, kanslirådet i finansdep:t Kurt Malmgren, led. av riksdagens II kamm. Lennart Pettersson och fil. dr Sven G. Svenson att vara sakk. med uppdrag att verkställa utredn. ang. kreditupplysn. verksamhet m. m.

 

Finansdepartementet. Dep.chefen har med stöd av K. M:ts bemyndigande 18 april 1969 tillkallat kanslirådet Kurt Malmgren som utredn.man för översyn av vissa best. i de förordn. som reglerar stadshypoteks- och landshypoteksinstitutionernas verksamhet.

 

Civildepartementet. K. M:t har 9 maj 1969 förordnat ass. i Svea hovr. Lennart Aspegren att biträda i dep:t fr. o. m. 5 maj 1969.

 

Hovrätterna. K. M:t har
11 april 1969 utnämnt till hovrättsråd i Svea hovr. statssekr. i justitiedep., ass. i hovr. Ove Rainer, t. f. rättschefen i justitiedep., dep.rådet i dep:t, ass. i hovr. Nils Mannerfelt, exp. chefen i justitiedep., ass. i hovr. Ingvar Gullnäs, rättschefen i justitiedep., ass. i hovr. Carl Lidbom och kanslirådet i utbildningsdep., ass. i hovr. Gunnar Ekman samt
    18 april 1969 utnämnt till hovrättsråd i hovr. över Skåne och Blekinge ass. i hovr. Erik Holmberg fr. o. m. 1 juli 1969.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    11 april 1969 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Weine Jarnevall att inneha långtidsvik. på häradshövd.tjänsten i Fryksdals dga fr. o. m. 1 maj 1969 t. v. och
    9 maj 1969 utnämnt ass. i hovr. för Övre Norrland Olof Häger till tingsdom. i Gällivare dga fr. o. m. 1 juli 1969.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    11 april 1969 utnämnt ass. i Svea hovr. Gunnar Gråberg till rådm. i rri Östersund fr. o. m. 1 maj 1969 och
    25 april 1969 förordnat ass. i rr i Norrköping Arne Hedenmo att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst vid rr t. v.

 

Vattendomstolarna. K. M:t har 9 maj 1969 förordnat ass. i Svea hovr. Karl Gustaf Fogelkvist att bestrida göromål som ank. på bitr. vattenrättsdom. i Västerbygdens vd t. v.

 

Den lokala polisorganisationen. K. M:t har 25 april 1969 förordnat polismästaren i Strängnäs polisdt Gustaf Ekman att inneha långtidsvik. på polismästartjänsten i Kungälvs polisdt fr. o. m. 1 juni 1969.