Högsta domstolen. K. M:t har 29 nov. 1968 på begäran entledigat justitierådet Nils Regner vid utg. av april 1969.

 

Justitiedepartementet. K. M:t har 19 dec. 1969 förordnat fisk:na i Svea hovr. Torbjörn Nilsson och Stieg Synnergren samt ass. i hovr. för Västra Sverige Bror Karlsson att biträda i dep:t, Nilsson och Synnergren fr. o. m. 1 jan. 1969 samt Karlsson fr. o. m. 7 jan. 1969.
    Dep.chefen har
    19 nov. 1968 förordnat utrikesrådet Hans Blix att biträda grundlagberedn. som expert,
    20 nov. 1968 förordnat kanslisekr. Per Bylén, dep.sekr. Arne Gillstedt, dep.sekr. Mats Larsson och vattenrättsdom. Lennart Persson att vara experter i ledningsgruppen för programbudgetarb. inom dep:ts verksamhetsomr.,
    6 dec. 1968 förordnat justitierådet Otto Petrén, tillika ordf., avdeln.dir. Bertil André, dir. Sture Annevall, dep.sekr. Erling Blommé, civilingenjören Hans Boström och 1:e förbundsjuristen Rolf Romson att som sakk. utreda frågan om sakrättsligt skydd för vissa ledningar samt ass. i Göta hovr. Peder Baagøe att vara sekr. åt de sakk. och
    16 dec. 1968 förordnat led. i lagberedn., hovrättsrådet i Svea hovr. Gösta Dyrssen, tillika ordf., överinspektören Sven Andersson, dir. Sture Annevall, överdir. Jöran Hult, led. av riksd. I kamm. Göran Karlsson, dir. Bengt Sterne och led. av riksd. II kamm. Bo Turesson att som sakk. se över vattenlagen.

 

Finansdepartementet. K. M:t har 13 dec. 1968 förordnat e. reg.rättssekr., ass. i kammarrätten Clas Sundin att vara reg.rättssekr. fr. o. m. 1 jan. 1969.
    Dep.chefen har med stöd av K. M:ts bemyndiganden 20 nov. 1968 tillkallat dels reg.rådet Sture Lundell att som sakk. överse frågan om avdrag vid beskattn. för forskn.verksamhet och dels bl. a. statssekr. i jordbruksdep:t Ivan Eckersten, tillika ordf., och dep.rådet i finansdep:t Sven Brodén att som sakk.överse nu gällande best. för inkomstbeskattn. av jordbruk.

 

Inrikesdepartementet. K. M:t har 13 dec. 1968 förordnat dep.sekr., jur. dr Åke Larsson att vara kansliråd i dep:t fr. o. m. 1 jan. 1969.

 

Industridepartementet. K. M:t har
    13 dec. 1968 förordnat exp.chefen i finansdep:t, ass. i Svea hovr. Axel Wallén att vara exp.chef/rättschef i industridep:t fr. o. m. 1 jan. 1969 och
    19 dec. 1968 utnämnt statsrådet Krister Wickman att vara chef för industridep:t fr. o. m. 1 jan. 1969.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har 13 dec. 1968 utnämnt ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Inger Schlyter till rev.sekr. fr. o. m. 1 jan. 1969 samtförordnat tingsdom. i Västerbergslags dga Peter Grünler, tingsdom. i Vättle, Ale och Kullings dga Jan-Eric Jagander, rådm. i Göteborgs rr Karl Erik Markstad och ass. i Göteborgs rr Bengt Wessman att bestrida göromål som ank. på innehav. av rev.sekr.tjänst fr. o. m. 1 jan. 1969 t. v.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    6 dec. 1968 förordnat hovrättsrådet i hovr. för Nedre Norrland Sven-Erik Ellmén att vara v. ordf. på avd. i hovr. fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 31 dec. 1969,
    19 dec. 1968 förordnat hovrättsrådet i Svea hovr. Kjell Ericsson att inneha långtidsvik. på en lagmanstjänst i hovr. fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1969,
    s. d. förordnat hovrättsråden i Svea hovr. Sven Nordell och Erik Ameln att bestrida göromål som ank. på innehav. av lagmanstjänst i hovr. fortf. t. v. t. o. m. 30 juni 1969,
    s. d. förordnat hovrättsråden i Svea hovrätt Carl Fredrik Hadding, Gunnar Wessman, Erik Backman, Hans Nordström och Einar Beskow att bestrida göromål som ank. på v. ordf. på avd. i hovr. fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1969,
    s. d. förordnat till ass. fr. o. m. 1 jan. 1969 i Svea hovr. fisk:na Swen

 

Personalnotiser 79Westberg, Erik Pontén, Arne Schiratzki, Lennart Grobgeld och Erik Weman, i Göta hovr. fisk:na Ulla Stigenberg, Göran Stigenberg, Ulf Sterner och Hans Hedvall, i hovr. över Skåne och Blekinge fisk. Lennart Persson, i hovr. för Västra Sverige fisk:na Weine Jarnevall och Erik Neergaard och i hovr. för Nedre Norrland fisk. Anders Palm.