Åklagarmyndigheterna. K. M:t har 19 dec. 1968 förordnat chefsåkl. vid åkl.mynd. i Göteborgs åkl.dt Tore Berglin att inneha långtidsvik. på länsåkl. tjänsten vid länsåkl.mynd. i Göteborgs och Bohus län fr. o. m. 1 jan. 1969 t. v.
    Riksåklagaren har 16 dec. 1968 utnämnt kammaråkl. i Stockholms åkl.dt Björn Fogelberg att vara chefsåkl. i Nyköpings åkl.dt fr. o. m. 1 jan. 1969.

 

Den lokala polisorganisationen. K. M:t har 19 dec. 1968 utnämnt polisintendenten i Uppsala polisdt Dag Felin till polismästare i Karlskrona polisdt.

 

Riksförsäkringsverket. K. M:t har 6 dec. 1968 förordnat statssekr. i socialdep:t Lars-Åke Åström att vara generaldir. och chef för verket fr. o. m. 1 mars 1969.

 

Kammarkollegiet. K. M:t har 13 dec. 1968 utnämnt exp. chefen i utbildn. dep:t Edvard Reuterswärd att vara generaldir. och chef för kollegiet fr. o. m. 1 febr. 1969.

 

Universiteten. K. M:t har utnämnt universitetslektorn vid universitetet i Lund jur. dr Gunvor Wallin till preceptor i civilrätt vid universitetet fr. o. m. 1 jan. 1969.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamot har 16 dec. 1968 antagits Gunnar Berg, Stockholm.

 

Trycklov 7/2 1969

 

    

 

    

 

Detta Häfte av Svensk Juristtidning tillägnas Ivar Strahl på sjuttioårsdagenden 13 mars 1969

 

    

 

Innehåll 

Nils Beckman            Ivar Strahl 70 år                                                                 87 

Marc Ancel                Privation de liberté et traitement de la

                                     délinquance                                                                         90 

Knud Waaben           Retssammenligning og retsfællesskab i nor-

                                     disk strafferet                                                                     102 

Johs. Andenæs          Om oppdeling av straffeprosessen i to etap-

                                      per — skyldspørsmål og reaksjonsspørsmål               113 

Inkeri Anttila             Har vi glömt målsäganden?                                            131 

Thordur Eyjolfsson   Udviklingen indenfor islandsk erstatnings-

                                       ret i de sidste årtier                                                          140 

Ivar Agge                     Några ord om den allmänna rättsläran och

                                      dess ämnesområde                                                            156 

Stig Strömholm         Till definitionen av begreppet »rättsregel»                  168 

Hjalmar Karlgren      Några reflexioner om den privaträttsliga

                                       viljeförklaringen i dess egenskap av rättsfaktum       199 

Alvar Nelson               Ingripanden mot brott. Några kvalitativa och

                                       kvantitativa iakttagelser                                                  207 

Hans Thornstedt       Livets början och slut ur straffrättslig synpunkt         228 

Gerhard Simson        Om allmänna delen i 1968 års östtyska strafflag         242 

Maths Heuman          Några anteckningar kring dödsstraffet                         253 

Carl Holmberg           Interneringsnämndens praxis                                         270 

Torsten Eriksson       Politik och kriminalpolitik                                               285 

Gösta Rylander          Centralstimulerande medel ur historisk, klinisk

                                      och medicinsk-kriminologisk synpunkt                        302 

Erland Conradi          Skadeståndsrätten och verkligheten                              316 

Jan Hellner                 Ersättning till tredje man vid sak- och

                                       personskada                                                                        332 

Sven Nyman               Ett rättsfall om sakägare i expropriationsmål              362

 

Bengt Lassen              The Freedom to Publish                                                    373

Hans Danelius           Det internationella skyddet för de mänskliga

                                      rättigheterna                                                                        384

   Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga

   rättigheterna                                                                                                           390

   Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna

   och de grundläggande friheterna                                                                        395

   Europeiska sociala stadgan                                                                                  415

   Internationell konvention om medborgerliga och politiska

   rättigheter                                                                                                                431

   Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kultu-

   rella rättigheter                                                                                                      450

 

Arne Sträng                  Professor Ivar Strahls tryckta skrifter                          459