Ny norsk høyesterettsjustitiarius Till ny justitiarius i Norges Høyesterett efter avgående Terje Wold har utnämnts høyesterettsdommer Rolv Ryssdal. Denne är medlem av domstolen sedan år 1964 och var dessförinnan departementsråd i Justisdepartementet.

A. K.

 

FN-kongress om förebyggande av brott. Förenta Nationernas fjärde kongress om förebyggande av brott och behandling av brottslingar äger rum i Kyoto, Japan, 17—26 aug. 1970 (ang. den tredje kongressen, som hölls i Stockholm, se SvJT 1965 s. 602). Kongressen kommer att röra sig kring temat brott och utveckling. Utom officiella representanter kan även privatpersoner med intresse för kongressens ämne få delta. Ansökningar härom skall göras hos the Chief of the United Nations Section of Social Defence, United Nations, New York, New York 10017.

A. K.

 

Comité Maritime International — Avdelning Finland höll sitt årsmöte d. 13 mars 1969. Vid mötet redogjorde jur. kand. Per Forsskåhl för aktuella frågor på sjölagstiftningens område. Föreningens medlemsantal utgör 67, varav 46 enskilda och 21 bolag eller andra sammanslutningar. Föreningens ordförande är sjöfartsrådet vice häradshövdingen Herbert Andersson.

R. B-n