Västra avdelningen av Sveriges advoktsamfund höll årsmöte d. 13 mars 1968. Efter då företagna val är styrelsen sammansatt av adv. Eskil Weibull, ordf., Bo Björck, v. ordf., Hans-Erik Glimstedt och Hans Vinge, samtliga i Göteborg, Hans-Erik Enghoff, Halmstad, Gösta Hasslehed, Uddevalla, Gösta Mellander, Skövde, samt Bo Redgard, Borås, med adv. Bengt Bergendal och Olov Gedda, Göteborg, samt Lars Wennerberg, Vänersborg, såsom suppl. Sekreterare och kassaförvaltare har under året varit adv. Bengt Bergendai och klubbmästare adv. Nic Grönvall, Göteborg.
    Vid årsmötet förekom föredrag av adv. Arthur Boström, Sthm, över ämnet »Behöver advokaterna bättre public relations?». Under våren 1968 har vidarehållits diskussion saftnar dels d. 12 febr. med inledningsanföranden av adv. Curt Blomkvist, Göteborg, över ämnena »Praktiska åtgärder i försvararens samarbete med åklagare och domstol» och »Behöver försvararna ett forum förutbyte av erfarenheter, studier och debatt?», dels d. 22 april med anföranden av adv. Lars Rahmn, Robert Romlöv och Wilhelm Spielmann, Göteborg, under den gemensamma titeln »Så arbetar våra utländska kolleger».
    D. 13 sept. 1968 anordnades en golftävling i Göteborg för avdelningens ledamöter och hos dem anställda biträdande jurister. Under hösten 1968 har hållits fyra diskussionsaftnar, nämligen d. 12 sept. rörande ämnet »Konkursfrågor» med inledningsanföranden av adv. Malte Högberg och Hans Vinge, Göteborg, d. 12 okt. med anförande av adv. Lennart Ahlström, Göteborg, över ämnet »Advokaten och rättsskyddsförsäkringarna», d. 7 nov. med föredrag av adv. Hans Johnson, Göteborg, angående »Den nya hyres- och arrendelagstiftningen» samt d. 5 dec. med anförande av adv. Curt Blomkvist överämnet »Att plädera».
    Avdelningen hade vid utgången av år 1968 243 ledamöter.

 

Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll sitt årsmöte d. 22 mars 1968 i Karlstad. Efter då förrättade val har styrelsen bestått av adv. Adolf Hamilton, Uppsala, ordf., H.-G. Grefberg, Örebro, v. ordf., Robert Kempff, Sala, sekr., Fritz Helmer, Karlstad, och Roland Eliason, Falun, med adv. Bengt Alm, Uppsala, Svante Fresk, Karlskoga, Sven Peter Troili, Västerås, Bertil Cederlöv, Karlstad, och Jan Fenger-Krog, Falun, som suppl. Före årsmötet höll kanslichefen Johan Land, Trafikförsäkringsanstalternas Nämnd, föredrag över ämnet »Grunden för beräkning av livräntor och ersättningar för framtida men» och efter mötesförhandlingarna talade länsassessorn Inge Hedlund, Karlstad, om »Synpunkter på kontantredovisning och bokföringsmässig redovisning ur skattesynpunkt». Kursdagar hölls i Tällberg d. 27 och 29 sept. 1968, varvid adv. Valborg Lundgren, Sthm, talade över ämnet »Praktiska synpunkter på bodelningsfrågor i skillnadsärenden», och t.f. prof. Sven Olof Lodin, Uppsala, höll föredrag dels över »Reglerna för beskattning av realisationsvinst på fastigheter» och dels över »Skatteplanering vid familjerättsliga transaktioner».
    Avdelningen hade vid årsskiftet 128 ledamöter.

 

Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll sitt årsmöte d. 23 mars 1968 i Sundsvall. Styrelsen har efter årsmötet utgjorts av adv. Gunnar Abersten, Sundsvall, ordf., Gunnar Ahlström, Gävle, v. ordf., Karl-Erik Larsson, Sundsvall, K. L. Andersson, Umeå, Björn Holmer, Östersund, och Sven Ol Mårs, Gällivare, med adv. Bengt Mårtensson, Gävle, Torsten Ljungdahl, Skel-

 

Notiser 823lefteå, och Sven Högdahl, Östersund, som suppl. Adv. Karl-Erik Larsson tjänstgör som avdelningens sekreterare.
    I samband med årsmötesförhandlingarna förekom två föredrag dels av prof. Ivar Agge, som talade över ämnet »Rättsvetenskapens framtid», och dels av ombudsmannen jur. kand. Rickard Helmer, som talade över ämnet »Aktuella frågor och vunna erfarenheter inom rättsskyddsförsäkringen».
    Avdelningen anordnade under tiden 26—28 sept. en fortbildningskurs, som var förlagd till Åre. Kursen samlade ett 60-tal av avdelningens medlemmar. Prof. Bertil Bengtsson föreläste om dels »Principalansvaret» och dels »Det allmännas skadeståndsansvar», t.f. prof. Sven Olof Lodin behandlade i en föreläsning »Skatter vid företagares död» och vidare föreläste adv. jur. dr Michael Hernmarck om »Frågor om tvångsinlösen i samband med stadsplansgenomförande och ersättning i anledning därav». Utöver föreläsningarna förekom grupparbete, som särskilt ägnades praktiska spörsmål inom yrket och frågor som rör tolkningen av begreppet god advokatsed. För kursen har adv. Holger Wiklund lämnat en utförlig redogörelse i TSA 1968 s. 373 ff.
    Avdelningen hade vid årsskiftet 125 ledamöter.