Bankjuristernas förening har under år 1968 sammanträtt fem gånger, nämligen d. 29 febr., 4 april, 30 maj, 3 okt. och 5 dec. Föredrag har hållits av lönedirektören Olof Lindahl om kreditinstitututredningen, av bankjuristen Mats Thulin över ämnet »Borgensmans rätt att överta ställd säkerhet», av bankdirektören Tore Sellberg över ämnet »Det internationella betalningssystemet och guldets roll», av bankdirektören Torkel Stern om »Reform av aktiebok och aktiebrev» samt av bankdirektören Jan O. Norrbohm över ämnet »Ett tyskt rättsfall angående banks ansvar för kreditupplysning».
    Föreningens styrelse utgöres av Lars Egelius, ordf., Dag Gillberg, v. ordf., Jan O. Norrbohm, sekr., Bertil Bylund, referent, Mats Thulin, klubbm., samt P. G. Persson.
    Antalet medlemmar i föreningen är 167.

 

Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution. Som föreningens styrelse har under 1968 fungerat hypoteksdirektörerna Holger Sandelin, Härnösand, ordf., Folke Andersson, Lund, v. ordf., och Sture Zacco, Växjö, sekr.
    Föreningen har under 1968 avhållit ordinarie årsmöte i Linköping. Till behandling förelåg därvid bl. a. det nya företagsinteckningsinstitutet samt 1968 års reformer inom lagfarts- och inteckningslagstiftningen. Dessa och vid årsmötet 1966 behandlade frågor — bl. a. föreningens yttrande över lagberedningens betänkande »Utsökningsrätt IV» samt synpunkter på panträtten i nya jordabalken — kommer att redovisas i det tryckta häfte med föreningens förhandlingar 1965—1968 som kommer att utges under 1969. Detta häfte och tillgängliga årgångar av tidigare utgivna förhandlingar kan till ett pris av kr. 2:50 per styck erhållas efter rekvisition hos föreningens sekreterare.
    Föreningen har 23 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges kommunala förvaltningsjurister höll d. 26—27 aug. 1968 i Uppsala årsmöte med deltagande av ett 100-tal medlemmar från hela landet. Vid mötet förekom föredrag av hovrättsrådet Lars Landh om »Nyheter i expropriationslagstiftningen» och av preceptorn Gunnar Bramstång om» Den kommunala kompetensen och turistväsendet».
    För det kommande verksamhetsåret fick styrelsen följande sammansättning: stadsjuristen E. G. Westman, Sthm, ordf., kommunalborgmästaren Curt Bergius, Arvika, v. ordf., kanslichefen Ingemar Ögren, Örebro, sekr., drätseldirektören Harry Rydquist, Östersund, kassaförv., samt byråchefen Bertil Ådahl, Göteborg, samtliga omval.
    Medlemsantalet i föreningen uppgår till 225.

 

Bolagsjuristernas förening har under 1968 hållit två sammanträden. Den ordinarie årssammankomsten ägde rum d. 17—18 maj. Föreningens medlemmar bereddes därvid tillfälle att besöka Ytongbolagens anläggningar i Hällabrottet och Närkes Kvarntorp. I anslutning till sammanträdet höll direktören

 

824 Notiseri Hansakoncernen, jur. kand. Kurt Schalling, ett föredrag över ämnet »Frakträttsliga frågor och försäkringsproblem i samband med containertrafik». Föreningens höstsammanträde hölls d. 29 nov. hos Sveriges Industriförbund. Härvid hölls föredrag av prof. Jan Hellner om »Rättsvetenskapen och det praktiska rättslivet». Direktörerna Leif Bruneau, Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, och Christer Leijonhufvud, Sveriges Industriförbund, orienterade om »Juridiska och tekniska aspekter på lagstiftningen om skydd mot miljöfarlig verksamhet och industrin», varefter diskussion följde. Mervärdeskatten diskuterades efter en orientering av docenten Dag Helmers och jur.kand. Gösta Almgren, Sveriges Industriförbund. Vidare förekom en exposé över »Aktuell lagstiftning som berör näringslivet» av rättschefen Carl Lidbom, justitiedepartementet.
    Föreningens styrelse utgörs av direktören Ulf Linderoth, Malmö, ordf., ombudsmannen Sten Hartog, Malmö, v. ordf., ombudsmannen Bengt Hellermark, Sthm, sekr., ombudsmannen Magnus Thorfinn, Lund, kassör, och ombudsmannen Bertil Åkeson, Höganäs, klubbm.
    Antalet medlemmar i föreningen var vid 1968 års utgång 169.