Föreningen Sveriges länspolischefer har under 1968 sammanträtt två gånger. Årsmöte hölls i Karlstad d. 10 juni 1968. Såsom styrelse har under året fungerat länspolischeferna Anders Holmström, ordf., Bertil Ankar, v. ordf., Christer Horn af Rantzien, sekr., Lennart Palmér och Karl-Gustaf Ståhl. Suppl. var länspolischeferna Ove Hesselgren och John Rudström samt biträdande länspolischefen Sverre Estréus.
    Medlemsantalet är 27.

 

Föreningen Sveriges polismästares styrelse består av polismästaren Göte Friberg, Hälsingborg, ordf., polismästaren Lennart Printz, Huddinge, v. ordf., polismästaren C.-G. Borgström, Trelleborg, polismästaren Harald Erling, Västerås, polismästaren Bertil Finnberg, Malmö, polisöverintendenten Åke Hasselrot, Sthm, polisassessorn Uno Lindgren, Göteborg, och polismästaren Lennart Medin, Gävle. Sekr. är polisintendenten Jan Larsson, Hälsingborg. Föreningens årsmöte 1968 ägde rum i Västerås d. 26 april. Styrelsen har förutom vid detta tillfälle haft fem sammanträden, varjämte föreningens sju sektioner sammanträtt vid två tillfällen. Föreningen har under året avgivit ett tjugofemtal yttranden till olika instanser. Det viktigaste av dessa får anses vara yttrandet över promemorior från 1967 års polisutredning om ändrad indelning av riket i polis- och åklagardistrikt.
    Föreningen har under år 1968 haft cirka 170 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges statsåklagare. Föreningens styrelse har under året bestått av länsåklagaren i Västmanlands län Erik Lindström, ordf., länsåklagaren i Älvsborgs län Sten Styring, v. ordf., e.o. länsåklagaren vid länsåklagarmyndigheten i Östergötlands län Brynolf Wendt, sekr., överåklagaren i Sthm Berndt Erik Berndtsson, länsåklagaren i Uppsala län Robert Clémentz och länsåklagaren i Gävleborgs län K. G. Olsson med överåklagaren i Malmö Erik Gamstedt, länsåklagaren i Örebro län Bert de Woul och e.o. länsåklagaren vid länsåklagarmyndigheten i Västernorrlands län och Jämtlands län Lennart Heldin som suppl.
    Antalet medlemmar i föreningen är 33.

 

Föreningen Sveriges kronofogdars styrelse har under år 1968 utgjorts av kronofogdarna Nils Brykholm, Örebro, ordf., Folke Thorelli, Gävle, v. ordf., Bruno Åkeson, Sthm, sekr., Bengt Steffner, Skövde, kassaförv., och Kjell Glennert, Karlstad. Styrelsen har under året avgivit ett antal yttranden överremisser.
    Föreningen har omkring 150 medlemmar.