Nytt justitieråd. K. M:t har 15 aug. 1969 utnämnt t.f. rättschefen i justitiedepartementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Mannerfelt till justitieråd fr. o. m. 1 okt. 1969.
    Justitierådet Mannerfelt är född i Solna 11 juni 1924, blev student i Skara 1943 och jur.kand. i Uppsala 1948. Efter tingstjänstgöring i Inlands domsaga inträdde han i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1952, assessor 1959 och hovrättsråd 1969. Åren 1953—55 tjänstgjorde han som expert i statens organisationsnämnds domstolsutredning. Han var sekreterare i arbetsdomstolen 1955—57 och föredragande i riksdagens särskilda utskott för tjänstepensionsfrågan 1959. Mellan 1959 och 1962 tjänstgjorde han som sekreterare åt 1958 års näringsrättssakkunnige. Han var byråchef vid JO expeditionen 1962—1965. Sedan 1965 har han tjänstgjort i justitiedepartementet, där han blev t.f. departementsråd 1965, departementsråd 1966 och t.f. rättschef 1968. Han är ersättare för ledamot i arbetsdomstolen och sakkunnig i förhandlingsutredningen.

 

Högsta domstolen. K. M:t har på begäran entledigat justitieråden Nils Beckman och Yngve Söderlund, Beckman vid utg. av okt. och Söderlund vid utg. av sept. 1969.

 

Justitiedepartementet. K. M:t har
    29 maj 1969 förordnat ass:na i Svea hovr. Gunnar Sönnerhed och Bo Melin att biträda i dep:t fr. o. m. 1 juni 1969 t. v.,
    27 juni 1969 förordnat dep. rådet i dep:t Harriet Stangenberg att fr. o. m. 1 juli 1969 inom dep:t fullgöra de arbetsuppgifter som dep.chefen bestämmer samt
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Övre Norrland Per-Erik Nilsson och fisk. i hovr. för Nedre Norrland Bengt Eliasson att biträda i dep:t, Nilsson fr. o. m. 1 juli och Eliasson fr. o. m. 4 aug. 1969 t. v.
    Dep.chefen har
    13 juni 1969 förordnas ass. i Svea hovr. Anders Hedström, tillika ordf., riksdagsmannen Nils Hjorth och överlantmätaren Mac Hamrin att som sakk. utreda frågan om samfälligheter för täkt av grus m. m. samt avdeln. dir. Erik Bergström, adv. Rolf Littorin och agronomen, jur. kand. Sven-Rune Svensson att biträda de sakk. som experter,
    18 juni 1969 förordnat byråchefen Edmund Rapaport och avdeln. chefen Per Svenonius att som experter biträda utredn. om offentlighet och sekretessbetr.  allm. handlingar m. m. samt 27 juni 1969 förordnat ass. i rr i Lund Karl-Olof Lidin att vara sekr. i utredn. fr. o. m. 1 aug. 1969,
    24 juni 1969 förordnat ass. i Svea hovr. Åke Bouvin, jur. lic. Ulf Brunfelter, överdir. prof. Lennart Holm, f. d. landssekr. Ludvig Lorichs och länsingenjören Sven Wetterhall att biträda vattenlagsutredn. som experter,
    s. d. förordnat fil. lic. Bo Bjurulf att biträda grundlagberedn. vid en utredn. om voteringsordn. i den svenska riksdagen och i vissa andra parlament,
    27 juni 1969 förordnat bitr. utrikesrådet Lennart Myrsten och dep.rådet Ulf Nordenson att vara sakk. i utredn. om författn. publicering m. m. samtrev. sekr. Brit-Marie Ericsson att vara sekr. i utredn. fr. o. m. 19 juli 1969
    s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Runo Håkansson att vara sekr. i utredn. ang. kreditupplysn.verksamhet fr. o. m. 14 aug. 1969t. v. och

 

826 Personalnotiser    27 juni 1969 förordnat t.f. vattenrättsingenjören i Nedre Norrbygdens vd Bertil Sjölander att biträda vattenlagsutredn. som expert fr. o. m. 15 sept. 1969 t. v.