Rådhusrätterna. K. M:t har
    13 juni 1969 utnämnt till rådmän fr. o. m. 1 juli 1969 i rr i Södertälje rev.sekr. Edward Cederlund, i rr i Eskilstuna ass. i hovr. för Nedre Norrland Tage Andersson, i rr i Örebro ass. i hovr. för Västra Sverige Anders Wijkström, i rr i Västerås ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Stig Ramkull, i rri Linköping t.f. rådm. i rr, tingsdom i Linköpings dga Lars Villius och t.f. häradshövd. i Kalix dga, bitr. häradshövd. i Bodens dga Barbro Lindqvist, i rr i Norrköping t.f. rådm. i rr, ass. i rr Helge Olsson, i rr i Hälsingborg t.f. rådm. i rr, ass. i rr Olov Strömberg och i rr i Halmstad ass. i Göteborgsrr Agge Gustafsson,
    s. d. förordnat till e. rådmän fr. o. m. 1 juli 1969 i rr i Malmö ass. i rr Rolf Andersson och i Göteborgs rr t.f. rådm. i rr, ass. i rr Arthur Nilsson,
    s. d. förordnat ass. i rr i Norrköping Arne Hedenmo att inneha långtidsvik.på en rådm.tjänst vid rr och ass. i Göta hovr. Sixten Garström att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst vid rr i Jönköping,
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Nedre Norrland Jan-Olof Arnberg att bestrida göromål som ank. på rådm. i rr i Sundsvall,
    27 juni 1969 utnämnt t.f. rådm. i Stockholms rr, hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Ingemar Kilander till rådm. i rr fr. o. m. 1 juli 1969,
    s. d. förordnat till ordf. på avd. i Stockholms rr fr. o. m. 1 juli 1969 t. v.rådmännen Sten Kjellgren, Åke Asp, Erik Björkman, Gunnar Linnander, Bengt Rönnqvist, Gustaf Almling, Maja Britta Oldin, Hans Engfeldt, David Glück, Folke Östergren, Gerdt Eberhardt och Harald Ljungström samt förordnat rådm. Karl-Erik Skarvall att fr. o. m. 1 juli t. v. t. o. m. 31 dec. 1969 vara ordf. på den extra stornämndsavd. som skall finnas i rr under nämnda tid,
    s. d. förordnat t.f. rådmännen i Stockholms rr, ass:na i rr John Westin och Ingrid von Möller att vara rådmän i rr fr. o. m. 1 juli 1969 t. v.,
    s. d. förlängt förordnanden för ass:na i Stockholms rr Bertil Freyschuss, Mikael af Geijerstam, Lars Gummesson och Bengt Gyllenberg att bestrida göromål som ank. på rådm. vid rr fr. o. m. 1 juli 1969 t. v. samt
    3 juli 1969 förordnat ass. i rr i Hälsingborg Björn Eilard att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst vid rr t. v.

 

Fastighetsdomstolarna. K. M:t har 13 juni 1969 förordnat till ordf. i fast.domstol ordf. på 15:e avd. i Stockholms rr, borgm. i rr i Jönköping, borgm. i rr i Malmö, borgm. i Göteborgs rr, häradshövd. i Falu dga och häradshövd.i Västerbottens södra dga.

 

Hyresnämnderna. K. M:t har
    23 maj 1969 förordnat f. d. rådm. i Stockholms rr Gustaf R:son Lundberg att vara ers. för ordf. i hyresnämnderna för Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län t. v. t. o. m. 31 dec. 1971,
    13 juni 1969 förordnat till e. ordf. i hyresnämnderna för Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län fr. o. m. 1 juli 1969 byrådir. i statens hyresråd Ewa Reuterskiöld-Svensson, rev.sekr. Olof Westman, rev.sekr. Lars Arvidsson, ass. i Svea hovr. Gunvor Bexelius, t.f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Hans Anderberg och ass. i Svea hovr. Björn Jansson,
    27 juni 1969 förordnat t.f. ordf. i hyresnämnderna för Hallands län, Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län, ass. i Göteborgs rr Leif Börjesson att vara ordf. i hyresnämnderna fr. o. m. 15 aug. 1969 t. v., ass. i hovr. för Västra Sverige Anders Ligner att vara ordf. i hyresnämnderna fr. o. m. 15 febr. 1970 t. v. och ass. i hovr. för Västra Sverige Benkt Elmgren-Walberg att inneha långtidsvik. på en tjänst som ordf. i hyresnämnderna fr. o. m. 15 aug. 1969 t. v.

 

Den lokala polisorganisationen. K. M:t har
    23 maj 1969 utnämnt polismästaren i Arvika polisdt Håkan Roswall till polismästare i Karlskoga polisdt fr. o. m. 1 juli 1969,

 

828 Personalnotiser    s. d. förordnat poliskomm. i Stockholms polisdt Börje Grewin att vara polisintendent i distriktet,
    13 juni 1969 förordnat polissekr. i Borlänge polisdt Johan Lindgren att vara polisintendent i Linköpings polisdt fr. o. m. 1 juli 1969 och
    27 juni 1969 förordnat polismästaren i Ronneby polisdt Kjell Olsson attvara polisintendent i Norrköpings polisdt fr. o. m. 1 juli 1969.