870 LitteraturnotiserSTINA SANDELS. Små barn i trafiken. Undersökning av små barns trafikförmåga. Sthm 1968. Scandinavian University Books. Läromedelsförlagen. 200 s. Kr. 38,75.

 

Förf. har sedan länge ägnat en stor del av sin forskning åt barnen i trafiken. Det föreliggande arbetet får ses som en sammanfattning av de väsentligaste resultaten från denna verksamhet. Under olika avsnitt behandlas »små barnslekvanor och aktionsområden» (kap. 2), »observationer och experiment rörande små barns beteende i trafiken» (kap. 3—9) samt »trafikundervisningen» (kap. 10—11).
    Arbetet har sitt största intresse för den som arbetar med planläggning av trafikfostran, bebyggelseplanering eller utformningen av trafikmärken. Stora avsnitt av boken är emellertid även av betydande värde för den som sysslar med den egentliga trafikjuridiken. Förf. gör således bl. a. en kritisk granskning av lösningen av några skadeståndsrättsliga trafikproblem.
    Förf. redovisar en undersökning rörande barns förmåga att uppfatta trafiksituationer, förstå trafikmärken etc. Som kontrollgrupp används personer i 20—40-årsåldern. Jämförelsen visar att små barn handlar utifrån avsevärt sämre förutsättningar än den normale vuxne.
    Med utgångspunkt från några skadeståndsrättsliga avgöranden i vilka barn varit parter, uttalar förf. att man »totalt övervärderat barnens förmåga att klara trafikmiljön». Otvivelaktigt ligger det mycket i den kritik som förf. framför. Samtidigt måste emellertid understrykas att det inte bara är beträffande barn som våra kunskaper om trafikanternas prestationsförmåga är begränsad. Inte minst härför skulle det varit av stort intresse om förf. också hade gjort en jämförelse med trafikanter i t. ex. 60-årsåldern.
    Förf. har vid sin kritik av domsmotiveringarna i berörda skadeståndsmål utgått från att domsmotiveringarna fått sin enligt förf:s mening felaktiga utformning på grund av att domstolen inte haft kännedom om de psykologiska fakta som bl. a. förf. redovisat i sitt arbete. Det torde emellertid också vara så att inte enbart reella överväganden i vållandefrågan utan även rättens uppfattning om en lämplig fördelning av skadeståndsbördan ej sällan påverkar domsmotiveringarna. Detta antagande gör det emellertid inte mindre angeläget för alla som har att bedöma barns prestationsförmåga att ta del av förf:s forskningsresultat. Boken utgör således en värdefull komplettering i den trafikpsykologiska litteraturen.

C. J. C

 

ISI FOIGHEL. Indledning til Formueretten. Kbhvn 1968. Juristforbundets forlag. 154 s. Dkr. 36,25.
STIG JØRGENSEN, JØRGEN NØRGAARD. Introduktion til Formueretten. Kbhvn 1968. Juristforbundets forlag. 173 s. Dkr. 41,25.
Sedan ett par år tillbaka tillämpas en ny studieordning för de juridiska studierna i Danmark. Första läsåret innefattar bl. a. en introduktionskurs i förmögenhetsrätt, och föreliggande båda arbeten är avsedda att användas som läroböcker vid denna kurs. Det ena — Foighels — härrör från universitetet i Köpenhamn och det andra från universitetet i Århus.
    De båda läroböckerna är sinsemellan ganska olika. Jørgensens och Nørgaards är den mest omfattande. Den utgör en systematisk genomgång av förmögenhetsrättens allmänna del. I olika kapitel behandlas avtal, skadestånd

 

Litteraturnotiser 871utanför kontraktsförhållanden samt andra »retsskabende kendsgerninger», och härefter följer kapitel om förmögenhetsrättigheters övergång och fordringars upphörande. Foighels bok har en annan uppläggning. Den är mindre abstrakt och inte lika starkt systematiserad. Den innehåller ett stort antal korta kapitel,och en betydande del av boken upptas av redogörelser för de rättsregler som gäller för särskilda kontraktstyper. Foighels bok är otvivelaktigt den mest lätttillgängliga av de två och passar därför bra som en första lärobok. Den läsare som har passerat det första nybörjarstadiet torde å andra sidan ha mer att hämta hos Jørgensen och Nørgaard.

A. K.