OTTO-FRIEDRICH VON GAMM. Urheberrechtsgesetz. Kommentar. München 1968. C. H. Beck. 902 s. Inb. DM 112,00.

 

    Den tyska upphovsrättslagen av 1965 har nu fått sin »stora kommentar», som avlöser de mer summariska och huvudsakligen på förarbetena byggda »Referentenkommentare» vilka snabbt sågo dagens ljus efter lagens antagande. von Gamm, domare och författare till flera värdefulla immaterialrättsliga bidrag, behandlar på drygt 800 sidor i stort format lagens 143 paragrafer utan anspråk på originalitet men med en noggrannhet och en fullständighet i framför allt hänvisningarna till nyare och användbar äldre praxis som torde göra hans arbete till standardverket för praktiska jurister på området. I den fylliga inledningen upptagas, förutom sedvanliga redogörelser för upphovsrättens »väsen» och förhållande till andra rättsområden, tämligen fylliga uppgifter om bl. a. den »allmänna personlighetsrätten», rätten till egen bild, skyddet för ett verks titel och förekommande avtalstyper. En smula mager är redogörelsen för ämnets internationellt privat- och processrättsliga aspekter. De bibliografiska uppgifterna kunde också varit fylligare. Med dessa reservationer är kommentaren emellertid ett utomordentligt arbetsinstrument.

S. S.

 

MAX KUMMER. Das urheberrechtlich schützbare Werk. Bern 1968. Stämpfli & Cie. 229 s. och 48 bilder.
    Diskussionen om vad som bör skyddas av upphovsrättslagstiftningen hör till de aldrig avstannande elementen i den immaterialrättsliga debatten. I Sverige kan denna diskussion förväntas få ny näring i samband med den pågående reformen av mönsterskyddslagstiftningen. Ett annat aktuellt tema är

 

Litteraturnotiser 873frågan om skydd för elektroniska dataprogram. Kummers bok är ett energiskt försök att komma de svåra gränsfallen inpå livet. Efter en allmän inledning, där han ingående diskuterar bl. a. formbegreppet och det numera traditionella kravet på »individualitet» som förutsättning för upphovsrättsligt skydd ägnar han sig åt en kasuistisk studie av olika verkstyper. Schweizisk praxis samt internationell — icke blott juridisk — litteratur på området beaktas ingående. Som bidrag till ett genom den tekniska och ekonomiska utvecklingen allt svårare juridiskt problem är arbetet, som utmärker sig genom realism och konkretion (till vilken bildmaterialet bidrager effektivt), ett tacknämligt nytillskott.

S. S.