EKKEHARD GERSTENBERG. Die Urheberrechte an Werken der Kunst, der Architektur und der Photographie. München 1968. C. H. Beck. 323 s. Inb.DM 28,00.

 

    Gerstenbergs i kommentarform avfattade bok om konstskyddet enligt 1965 års tyska upphovsrättslag fyller en verkligt kännbar lucka. Medan arkitekträtten är tämligen väl företrädd i tysk juridisk litteratur och fotografirätten åtminstone behandlats i några moderna framställningar, har en grundlig redogörelse för den konstnärliga upphovsrättens speciella problem länge saknats. Författaren, advokat med praktisk erfarenhet på området, lämnar en fyllig kommentar — med täta hänvisningar till praxis, även till vissa otryckta avgöranden av intresse — till de bestämmelser som äro av särskild betydelseför den bildande konsten. Omfattande tabeller och textbilagor öka arbetetsanvändbarhet.

S. S.

 

BYONG HO LEE. Korean Patent and Trademark. International Legal Research Center, Seoul. Hollym Corporation. Seoul 1968. 248 s. 1 500 won.

 

Republiken Korea (Syd-Korea) är ett av de få utvecklingsländer där man sammanställt och publicerat gällande lagstiftning och praxis på patent- och varumärkesrättens område. Det är Byong Ho Lee, en av Koreas mera kända affärsjurister, som skrivit »Korean Patent and Trademark».
    Sveriges och Republiken Koreas handelsförbindelser har under de senaste tio åren utvecklats i rask takt. Den koreanska exporten till Sverige har främst gällt textilier och livsmedelskonserver: grönsaker, svamp, fisk och skaldjur. Den svenska exporten till Korea har främst omfattat kapitalvaror, från pumpar till stora tankers om 120 250 ton d.w. Under senare år har också märkt sett ökat intresse från svensk sida att söka etablera licenstillverkning och öppna filialer inom Korea.
    Det är en intressant sammanställning över gällande bestämmelser på området som gjorts av advokat Lee. Bokens användningsområde ökas genom att Lee gör jämförelser mellan relevant lagstiftning i Korea och Väst-Tyskland, USA, Italien, Frankrike, Danmark, Holland, Belgien och Norge. Men däremot inte med vårt land, helt enkelt därför att vi ännu inte slutit några överenskommelser på området med Republiken Korea.

Åke J. Ek