874 LitteraturnotiserActes du Sixième Congrès International de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale. Tome I—III. Sthm 1966. Almqvist & Wiksell.

 

I augusti 1966 hölls i Stockholm den sjätte internationella kongressen för arbetsrätt och socialförsäkring. Vid kongressen behandlades tre överläggningsämnen: 1. Rättsliga problem vid bestämmandet av socialförsäkringens förmåner, särskilt med hänsyn till ändringarna i levnadskostnader och lönenivå. 2. Skillnaden i behandling av olika kategorier arbetstagare (arbetare och tjänstemän, övervakningspersonal, arbetsledare, statsanställda osv) i lagstiftning, kollektivavtal och yrkespraxis i allmänhet. 3. Det rådande läget inom undervisning och forskning såvitt angår arbetsrätt och socialförsäkringsrätt även som förhållandet mellan dessa och andra samhällsvetenskaper. Handlingarna från kongressen har publicerats i föreliggande tre volymer.

A. K.

 

Life Insurance Law in International Perspective. Edited by Jan Hellner and Gunnar Nord. Försäkringsjuridiska föreningens publikation nr 20. Sthm 1969. Försäkringsjuridiska föreningen. 300 s.

 

    I september 1967 hölls ett colloquium i livförsäkringsrätt i Stockholm med deltagare från Norden, vissa andra europeiska länder och USA. Denna volym innehåller en rad nationella rapporter, som låg till grund för diskussionerna vid colloquiet. Det största antalet rapporter föreligger över ämnet Förmånstagareförordnandets uppgift i modern livförsäkring. Övriga behandlade ämnen är Beskattningens inflytande på livförsäkringen, Samordning mellan livförsäkring och socialförsäkring, Grupprepresentantens roll i grupplivförsäkringen och Livförsäkringsproblem i samband med arbetskraftens internationella förflyttningar. Boken är försedd med en inledning och en avslutande sammanfattning av prof. Jan Hellner. Denne anför i sina slutord att det finns behov av reformer i den skandinaviska livförsäkringsrätten men att de nuvarande reglerna i stort sett fungerar tillfredsställande.

A. K.

 

EDVARD HAMBRO—ARTHUR W. ROVINE. La jurisprudence de la Cour internationale/The Case law of the International Court. Vol. V—A och B. 1964—1966. Leiden 1968. A. W. Sijthoff. XV + 1 096 s. Hfl. 115,00.

 

Professor Edvard Hambros stora arbete om Internationella domstolens praxis har tidigare uppmärksammats i SvJT:s spalter (1965 s. 280 och 1968 s. 56).
    Verket har nu kompletterats med två nya delar avseende domstolens praxis under åren 1964—1966. De över 900 excerpter, som sammanställts systematiskt i dessa delar, är hämtade från domstolens avgöranden i två mål, nämligen Barcelona Traction, Light and Power Company (med Belgien och Spanien som parter) och det mycket omtalade Sydvästafrikamålet.
    I förordet till de nya delarna anges att professor Hambros åligganden som Norges ambassadör vid FN inte gjort det möjligt för honom att ensam utarbeta dessa båda volymer. Medförfattare har därför denna gång varit Arthur W. Rovine.

H. D-s