Finlands högsta domstol. Justitierådet Lauri Takkunen avled d. 5 maj 1969 (se om honom SvJT 1952 s. 875). Till hans efterträdare utnämndes d. 23 i samma månad lagstiftningsrådet, jur. dr Erkki Ailio. Justitierådet Ailio är född 1922, avlade högre rättsex. 1947, blev v. häradsh. 1950, jur. lic. 1951 och jur. dr 1964 på en straffrättslig avhandling om sakkonfiskation. Han har tjänstgjort vid patent- och registerstyrelsen 1948—51, som sekreterare vid Tekniska högskolan i Helsingfors 1951—57 och som föredragande vid högstadomstolen i olika tjänstegrader 1952—65. Från 1965 till sin utnämning till justitieråd var han yngre ledamot av lagberedningens straffrättsavdelning. Åren 1960—65 var han assistent och från 1965 docent i straffrätt vid Helsingfors universitet. Sedan 1955 har han varit redaktör för den finska lagbokens allmänna del.

H. G.

 

Finlands högsta förvaltningsdomstol. D. 11 april 1969 utnämndes vattenöverdomaren Veli-Heikki Eronen till ledamot av högsta förvaltningsdomstolen efter förvaltningsrådet Marjos Rapola, som avlidit. Förvaltningsrådet Eronen är född 1918, blev dipl.ing. i lantmäteri 1945, avlade högre rättsex. 1950 och blev v. häradsh. 1952. Åren 1945—57 tjänstgjorde han i olika lantmäteriuppgifter, 1958—61 var han ordförande för vattendragskommissionen och år 1962 utsågs han till vattenöverdomare och ordförande för den då inrättade vattenöverdomstolen. Från d. 20 sept. 1968 fram till sin utnämning till förvaltningsråd verkade han som e. o. förvaltningsråd vid högsta förvaltningsdomstolen. Under ett par kortare perioder har han också tjänstgjort som föredragande vid högsta domstolen och som assistent i skiftesteknik vid Tekniska högskolan i Helsingfors.

H. G.