Föreläsningsserie i lufträtt. Den goda anslutning som en av luftfartsverket, SAS och juridiska fakulteten i Stockholm under våren 1965 anordnad kurs i lufträtt vann föranledde anordnandet under våren 1969 av en liknande kurs. Denna bevistades av ett 80-tal personer. Ändamålet var liksom tidigare att utbilda och vidareutbilda jurister i lufträtt.
    Föreläsningarna gällde i huvudsak följande ämnen: generaldir. Winberg »Luftfartens villkor och framtid», adm. dir. Sörenson »Luftfartsverkets organisation och ekonomi», avd.dir. Boman »Skandinaviskt och internationellt samarbete på luftfartsmyndigheternas område», dir. Söderberg »Flygbolagens internationella organisationer» och »Chicagokonventionen samt Air Services Transit Agreement och Air Transport Agreement», docent Lödrup »Tredjemansansvaret», ombudsman Ståhle »Genèvekonventionen» samt »Befordringskonditionerna och försäkringsfrågorna», byrådir. Hedqvist »Registreringav flygplan», byrådir. Zetterberg »Bilaterala luftfartsavtal», avd.dir. Nylund »Luftfartslagen, luftfartskungörelsen och luftfartsverkets bestämmelser för civil luftfart (BCL)», preceptor Sundberg »Warszawa-, Haag- och Guadalajarakonventionerna samt Montrealavtalet». Vidare hölls tre paneldiskussioner under medverkan av juridisk och teknisk expertis angående »Koncessionsgivning, chartertillstånd och interchange of aircraft», »Juridiska och tekniska aspekter på flygbiljetten inklusive det s. k. facilitation-problemet» samt »Bevisfrågornas processuella respektive tekniska sida vid flyghaveri». Serien får nu anses ha blivit en institution och kommer att upprepas.

E. N.

 

Föreningen Sveriges rättshjälpsjurister. Genom årsmötesbeslut d. 21 sept. 1968 valdes till styrelse för föreningen advokaterna Viggo Lund, ordf., Ingvar Björkman, v. ordf., Elisabeth Abrahamson, sekr. och kassör, samt Karin Tejning, suppl. Vid årsmötet, som ägde rum i Linköping, höll direktören Knut Norström föredrag över ämnet »Ansvaret vid olycksfall i arbete; några praktiska erfarenheter av utredning och domslut».
    Föreningen har ett 60-tal medlemmar.

 

Juristföreningen i Stockholm sammanträdde d. 2 dec. 1968. Förutom förenings angelägenheter förekom därvid föredrag av adv. Michael Hernmarck över ämnet »Några expropriationsrättsliga spörsmål».
Föreningens styrelse utgöres av presidenten Sture Petrén, ordf., adv. Åke Svenson, v. ordf., bankjuristen Pelle Wirseen, sekr. och kassaförv., rådman-

 

Notiser 901nen Gunnel Agvald, bankdirektören Erik Burling, adv. Gunnar Ehrner, direktören Arne Hallström samt prof. Håkan Nial. Medlemmarnas antal uppgår till 234.