Juristklubben i Linköping har under 1968 hållit fyra sammanträden. D. 29 febr. höll landstingsdirektören Hans Gröndal föredrag över ämnet »Skäl för placering av en halv miljard i regionsjukhuset». D. 7 juni höll klubben årsmöte och tillika årsfest med damer. D. 13 nov. höll borgmästaren Gösta Sandell föredrag över ämnet »Om riksdags- och departementsarbete». D. 4 dec. höll direktören Mats Börjesson, Sveriges Juristförbund, föredrag över ämnet »Vad kommer överproduktionen av jurister att medföra?».
    Under verksamhetsåret 1968—1969 utgöres styrelsen av kronofogden Nils Fagerström, ordf., distriktsåklagaren Per Kindgren, v. ordf. och kassör, samt jur. kand. Erik Fock, sekr. och klubbm.
    Klubben har omkring 90 medlemmar.

 

Jönköpings juridiska förening har under 1968 sammanträtt d. 27 mars, varvid verkställande direktören i Svenska Sparbanksföreningen, fil. dr Sven G. Svenson höll föredrag över ämnet »Sparbankerna och konkurrensen inom bankväsendet».
    Föreningens styrelse utgörs av länsåklagaren Kjell Stenberg, ordf., häradshövdingen Sven Ruhe, v. ordf., adv. Hans Sundström, borgmästaren Nils Rappe, lagmannen Bertil Höijer, förste länsassessorn Ragnar Forss och hovrättsassessorn Hans Hedvall, kassaförv.
    Antalet medlemmar uppgår till omkring 190.

 

Juristföreningen i Kristianstad höll årssammanträde d. 22 nov. 1968, varvid prof. P.-E. Wallén, Lund, höll föredrag över ämnet »Demonstrationståg som spårar ur».
    Styrelsen utgöres jämväl för år 1969 av häradshövdingen Åke Braunstein, ordf., häradshövdingen Hans G. Andersson, v. ordf., adv. Nils Gustin, sekr., häradshövdingen Torsten Myrland, landssekreteraren Georg Lundborg, polismästaren Sture Ljungkvist, adv. Agne Wikborn och adv. Tage Troedson.
    Föreningen har ett 50-tal medlemmar.

 

Malmö-Lunds juristförening har under 1968 sammanträtt d. 29 febr. och d. 24 okt. Till sammanträdena har inbjudits övriga i Skåne verksamma juristsammanslutningar och till sammanträdet d. 24 okt. även representanter för Juridisk Forening, Köpenhamn. Vid februarisammanträdet höll regeringsrådet Kurt Holmgren föredrag över ämnet »Förvaltningen och domstolarna. Reflexioner kring ett reformförslag», och vid oktobersammanträdet talade prof. P. O. Bolding över ämnet »Juridik och samhällsdebatt».
    Till styrelseledamöter för 1969 har utsetts hovrättspresidenten Björn Kjellin, ordf., f. d. lagmannen Gunnar Nilsson, v. ordf., rådmannen Anders Bruzelius, sekr., adv. Leif Gräntze, kassaförv., kanslichefen Rolf Bruzelius, landssekreteraren Karl-Gustaf Hjelmqwist och adv. Erik Danielsson.
    Föreningens medlemsantal utgör 339.

 

Nordvästra Skånes juristförening har under år 1968 hållit två sammanträden. I samband med årsmötet d. 3 maj 1968 höll prof. P. O. Bolding föredrag över ämnet »Skiljeförfarande i USA och i Sverige». D. 5 dec. 1968 sammanträdde föreningen i Aktiebolaget Leos lokaler i Hälsingborg, varvid en film om Leos verksamhet visades och prof. Fritjof Lejman höll föredrag om »Den nya hyreslagstiftningen».
    Styrelsen utgöres av borgmästaren L. G. Ohlsson, ordf., häradshövdingen Allan E. Persson, chefsåklagaren Sven Ankar, adv. Bengt Linders och adv. Bertil Peyron, den sistnämnde sekr.
    Föreningen har 93 medlemmar.

 

Hallands juristförenings styrelse har under 1968 utgjorts av landshövdingen Ingvar Lindell, ordf., länsåklagaren Lennart Eliasson, v. ordf., borgmästaren

 

902 NotiserÅke Svensson, häradshövdingen Henning Nitelius samt adv. Hans-Erik Enghoff. Kassaförv. har varit adv. Hans-Erik Enghoff. Som sekr. och klubbm. har fungerat adv. Hans Norell.
    Föreningen, vilken räknar ett 80-tal medlemmar, hade till sitt årsmöte i november inbjudit prof. Gerhard Hafström, som kåserade över temat »Att sitta ting. Ur tingssittningens historia och kända juristers tingsminnen.»