Göteborgs juristklubb har under år 1968 haft fem sammankomster. D. 8 febr. höll prof. Alvar Nelson föredrag över ämnet »Kriminalpolitik och trafiklagstiftning». D. 28 mars talade hovrättspresidenten Gunnar Lagergren över ämnet »Tvisten mellan Indien och Pakistan om Rann of Kutch». D. 30 maj anordnades middag med dans. D. 15 okt. höll justitierådet Hjalmar Karlgren föredrag över ämnet »Säljares ansvar för godsets skadebringande egenskaper — ett köprättsligt bekymmer». D. 28 nov. talade rikspolischefen Carl G. Persson över ämnet »Den internationella brottsligheten och vårt land».
    Klubbens förtroendemän utgjordes under året av hovrättsrådet Gunnar Ljung, ordf., adv. Curt Blomkvist, v. ordf., biträdande ombudsmannen Håkan Gezelius, sexmästare, kammaråklagaren Curt Bokelund, kassaförv., direktören Bo Warmark, bibliotekarie, och assessorn Sverker Andrén, sekr.
    Antalet ledamöter i klubben uppgick under året till omkring 500.

 

Värmlands läns juristförening har under år 1968 hållit två sammanträden. D. 4 april 1968 å föreningens årsmöte gästades densamma av prof. Bertil Bengtsson, Uppsala, som höll ett föredrag betitlat »Avskedande av arbetstagare på grund av kontraktsbrott». Vid höstsammanträdet d. 20 nov. 1968, till vilket även lokalavdelningen av Sveriges juristförbund var inbjuden, höll hovrättspresidenten Gunnar Lagergren, Göteborg, ett föredrag över ämnet »Tvisten mellan Indien och Pakistan om området Rann of Kutch».
    Styrelsen har under året utgjorts av häradshövdingen Rutger Nyman, ordf., häradshövdingen C. M. Elgenstierna, v. ordf., länsassessorn Bert Edberg, sekr.adv. Curt Smerling, kassaförv., samt chefsåklagaren Torsten Fälth, konsultativ ledamot.
    Föreningen har omkring 100 medlemmar.

 

Västmanlands juristförening sammanträdde d. 13 mars på polishuset i Västerås. Före sammanträdet lämnades tillfälle att gå husesyn. Efter supén kåserade polisintendenten Hjalmar Friberg, Sthm, över ämnet »Några synpunkter beträffande mordutredningar», varvid särskilt Handen-utredningen belystes. Regeringsrådet Bengt Hjern redogjorde för fylleristraffutredningen vid en av Riksförbundet mot alkoholmissbruk arrangerad konferens d. 27 sept., vid vilken föreningen anmodats medverka. Ordinarie årsmöte ägde rum d. 5 dec. på Restaurant Klippan i Västerås, och därvid talade stadsjuristen E. G. Westman, Sthm, över ämnet »Några skadeståndsrättsliga frågor inom kommunalförvaltningen».
    Styrelsen har under året utgjorts av polismästaren Harald Ehrling, ordf., adv. Lennart Sparrin, v. ordf., bolagsjuristen Alf Norén, skattm., länsassessorn Margrethe Schöldberg, klubbm., adv. Sten Olinder, sekr., samt rådmannen Bengt-Olof Sandin och stadsnotarien Åke Boman. Vid årsmötet valdes styrelsen för 1969 och denna utgöres av adv. Lennart Sparrin, ordf., chefsåklagaren Alf Juhlin, v. ordf., bolagsjuristen Alf Norén, skattm., länsassessorn Margrethe Schöldberg, klubbm., adv. Sten Olinder, sekr., samt rådmannen Bengt-Olof Sandin och stadsnotarien Lena Sandström.

 

Dalarnas juristförening har under 1968 haft sitt årsmöte d. 19 jan. 1968 i Falun. I samband med årsmötet höll prof. Kurt Grönfors föredrag över ämnet »Rättsordningen och det personliga skyddet».
    Styrelsen utgöres av ombudsmannen Åke Mählberg, ordf., adv. Roland Eliasson, v. ordf., länsassessorn Claes-Herman Scheutz, sekr., länsåklagaren Lennart Larsson, kassaförv., adv. Gunnar Lundgren, klubbm., tingsdomaren C. O. Larsson och länsassessorn Mats-Gunnar Svennung.
    Föreningen har omkring 60 medlemmar.