Juridiska föreningen i Lund har under 1968 bedrivit följande verksamhet:

 

    D. 30 jan. talade jur. och fil. kand. Peter Seipel om möjligheterna att använda datamaskin inom juridiken. — D. 4 febr. var det terminsstart för »Kaffe Forensis», och vid detta tillfälle talade bitr. taxeringsintendenten Bengt Melin om »skattefusk». — D. 6 febr. gav Juridiska Föreningen och Juridiska Studierådet de för terminen nyinskrivna studenterna nyttig information vid en novitieafton i Lagrummet. — D. 8 febr. gästades föreningen av nyinskrivna studenter tillhörande Helsingborgs-Landskrona nation, varvid preceptor Ulf Persson kåserade om »Juridik i allmänhet». — D. 10 febr. hölls »Kaffe Forensis» med adv. Karin Tejning, som talade om att vara rättshjälpsjurist. — D. 13 febr. arrangerades »Forum Juridicum» i straffrätt med prof. Per-Edwin Wallén och kammaråklagare Sten Runerheim. — D. 15 febr. höll riksåklagaren Holger Romander föredrag över ämnet »Om åklagarväsendet och dess funktion». — D. 17 febr. hölls på nytt »Kaffe Forensis», varvid jur. kand. Sten Hohwü-Christensen berättade om UD:s aspirantskola. — D.24 febr. arrangerades »Kaffe Forensis» med kronofogde Sten Sjöholm som kåserade om sitt yrke. — D. 27 febr. hölls debatt »4 000 jurister omskolas 1970?» med förbundsdirektör Styrbjörn von Feilitzen, Sveriges Juristförbund, avdelningsdirektör Gunnar Olderin, Arbetsmarknadsstyrelsen, viceordföranden i Lunds Studentkår, jur. stud. Per-Åke Hallberg, samt prof. Per Olof Bolding såsom inledare (samarrangemang med Sveriges Juristförbunds lokalavdelning för Skåne). — D. 2 mars hölls »Kaffe Forensis», varvid do-

 

906 Notisercent Bo Gerle talade om rättspsykiatrisk undersökning. — D. 9 mars var det igen »Kaffe Forensis», varvid hovrättsfiskal Per Falk informerade om tjänstgöring vid hovrätt. — D. 12 mars anordnades studiebesök vid Østre Landsret i Köpenhamn med efterföljande festligheter hos Juridisk Diskussionsklub därstädes. — D. 16 mars hölls »Kaffe Forensis», varvid redaktör Hans Nestius samt representanter för KRUM:s lokalavdelning i Malmö-Lund informerade om insatser i dag och reformförslag. — D. 18 mars talade jur. lic. Ulf Bernitz om amerikanskt rättsliv. — D. 20 mars anordnades studiebesök på försäkringsbolaget Skandia i Malmö. — D. 23 mars hölls »Kaffe Forensis», varvid 1:e länsassessor Stellan Bärring talade om att vara jurist i länsstyrelsen. - D. 27 mars förekom debatt om »Personlighetsrätt och massmedia» med prof. Åke Lögdberg, adv. Leif Silbersky och förlagsredaktör Gustaf von Platen såsom inledare (samarrangemang med nationsaftonsutskottet i Malmö nation). — D. 28 mars var det »Forum Juridicum» i offentlig rätt med prof. Håkan Strömberg, preceptor Gunnar Bramstång och jur. kand. Ove Joheman. - D. 3 april anordnades ett seminarium i sjörätt under ledning av prof. Kurt Grönfors, adv. Åke Hultgren och direktör Mats Olson. — D. 25 april hölls »Forum Juridicum» i internationell privaträtt med adv. Elin Lauritzen och docent Lennart Pålsson. Adv. Lauritzen höll ett föredrag betitlat »Tänk om jag gifter mig med en utlänning!», varefter docent Pålsson gav en introduktion till sitt ämne. — D. 17 maj arrangerades vårsommarfest för lärare samt svenska och danska juris studerande. Festtalet hölls av prof. Per Olof Bolding. — D. 21 maj avlades studiebesök på Rådhusrätten i Lund.
    Höstterminens verksamhet inleddes d. 2 sept. med Juridiska Föreningens och Juridiska Studierådets fadderinformation för 100-talet faddrar. -- D.3—6 sept. förekom informationskvällar för de för terminen nyinskrivna studenterna. — D. 15 sept. hölls valvaka i Lagrummet. — D. 21 sept. var det tid för terminens första »Kaffe Forensis», varvid kriminalvårdsdirektör Gunnar Thurén talade om utlänningsproblem i fängelser. — D. 27 sept. gästades föreningen av justitierådet Gösta Lind, som höll föredrag över ämnet »Ett och annat om lagrådet och dess verksamhet». — D. 28 sept. hölls »Kaffe Forensis» i form av J 68-kaffe för lärare och elever i propedeutiska kursen. —D. 2 okt. anordnades debatt »Skall nämnden döma?» med prof. Per Olof Ekelöf, borgmästare Johan Björling, adv. Gunno Fries och nämndeman Karl Landgren såsom inledare. — D. 5 okt. anordnades »Kaffe Forensis», varvid direktör Ulf Linderoth talade om bolagsjuristens arbete. — D. 9 okt. höll direktör Bertil Kugelberg föredrag över ämnet »Löneförhandlingar —rävspel eller brobygge?» -- D. 10 okt. gästades fakulteten och föreningen avf. d. presidenten, ledamoten av Internationella Domstolen i Haag Sture Petrén, som höll föredrag om Internationella Domstolen. — D. 12 okt. hölls »Kaffe Forensis» under vilket prof. Per Olof Bolding och fil. stud. Håkan Arvidsson diskuterade rätten att demonstrera. — D. 16 okt. gavs underrubriken »Måste en jur. kand. bli jurist?» information om tingstjänstgöring och juristyrken av förbundsjurist Jan Skoglund och bolagsjurist Nils Mattsson. — D. 19 okt. arrangerades »Kaffe Forensis», varvid adv. Torsten Lundius och dennes bitr. jurist notarie Mats Hedelin berättade om civilmålsadvokatens arbete. — D. 24—27 okt. avhölls Nordiska Studentjuristrådets åttonde ordförandemöte i Lund, och i samband härmed gick föreningens höstfest av stapeln. Middagstalaren, hovrättsrådet Gunnar Ljung, kåserade om »Rättens tjänare och ögontjänare». — D. 6 nov. höll prof. Erik Fahlbeck föredrag om världens förste ombudsman. — D. 9 nov. hölls »Kaffe Forensis» med adv. Gunnar Thomée, som berättade om brottmålsadvokatens arbete. — D. 12 nov. var det start för kurs i förenings- och sammanträdesteknik med tingsnotarie Göran Trogen som ledare. — D. 13—15 nov. anordnade föreningen en resa till Stockhom och Kumla. D. 14 nov. avlades besök på Högsta Domstolen, Nedre Justitierevisionen, Skandinaviska Banken och Utrikesdepartementet och d. 15 nov. på fängelset i Kumla. — D. 16 nov. var det på nytt »Kaffe Forensis», varvid skyddskonsulent Ursula Ysander berättade om sitt yrke och om kriminalvård i frihet. -- D. 19 nov. hölls andra sammanträdet för kursen i förenings- och sammanträdesteknik. — D.21 nov. anordnades debatt över ämnet »Likhet inför lagen?» med fil. kand. Per Gahrton, hovrättspresident Björn Kjellin samt prof. Alvar Nelson och Per

 

Notiser 907Olof Bolding såsom inledare. — D. 22—23 nov. avlades återbesök hos Juridisk Diskussionsklub i Köpenhamn. — D. 26 nov. var det tid för tredje sammanträdet för kursen i förenings- och sammanträdesteknik. — D. 27 nov. hölls »Forum Juridicum» i rättshistoria, varvid prof. Gerhard Hafström talade över ämnet »Minoritetsfrågor i Östersjöområdet under andra världskriget. Personliga minnen.» — D. 30 nov. bjöds på »Kaffe Forensis» med chefsåklagare Arne Sjöberg, som berättade om åklagaryrket. — D. 5 dec. höll prof. Isi Foighel föredrag över ämnet »Vem äger havet?» — D. 7 dec. förekom på nytt »Kaffe Forensis», varvid arkivchefen vid Landsmålsarkivet i Lund, docent Sven Benson talade över ämnet »Tendenser i nutida lagspråk». — D. 9 dec. hölls fjärde och sista sammanträdet för kursen i förenings- och sammanträdesteknik. — D. 10 dec. arrangerades Kriminologiskt Forum med prof. Knut Sveri över ämnet »Bör BrB reformeras?» — D. 11 dec. avslutades terminen med årsmöte.
    Samarbetet med de Juridiska Föreningarna i Norden har varit gott. Föreningen har sänt representanter till olika arrangemang i Helsingfors, Åbo, Oslo, Köpenhamn, Århus, Stockholm och Uppsala.
    Föreningens tidning IUSet från Lund har utkommit med 6 nummer under 1968.
    Föreningens förlagsverksamhet har i enlighet med stadgarna bedrivits av Stiftelsen Juristförlaget i Lund. Vissa nytryck jämte ett flertal omtryck har gjorts under det gångna året.
    P. A. Norstedt & Söners bokstipendium har tilldelats jur. stud. Ulf Dahlgren och jur. stud. Claes Rasmusson.
    Föreningens styrelse har under 1968 haft följande sammansättning: ordf. Marie Hafström (vårterminen) och Folke Grauers (höstterminen), v. ordf. Folke Grauers (vårterminen) och Anders Kruse (höstterminen), sekr. Gunilla Hasselmo, skattm. Fredrik Herthelius, klubbm. Henrik Bolander (vårterminen) och Margareta K. Olson (höstterminen), förlagsföreståndare Anders Nerenius, redaktör Ulf Dahlgren (vårterminen) och Lillemor Carlsson (höstterminen), programchef Anders Kruse (vårterminen) och Ulf Dahlgren (höstterminen), informationschef Catherine von Heidenstam (vårterminen) och Gunilla Wennerberg (höstterminen) samt internationell sekr. Tomas Persson.
    Föreningen har ca 2 200 medlemmar.