Lagrådet. K. M:t har 15 aug. 1969 förordnat f. d. justitieråden Gösta Lind och Nils Regner att tjänstgöra som led. av lagrådet, Lind fortf. t. v. t. o. m. 30 sept. 1970 och Regner t. v. under den lagrådsperiod som börjar hösten 1969.

 

Justitiedepartementet. K. M:t har
    18 juli 1969 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Rolf Liljeqvist och fisk. i hovr. över Skåne och Blekinge Gerhard Wikrén att biträda i dep:t, Liljeqvist fr. o. m. 11 aug. 1969 t. v. och Wikrén fr. o. m. 1 okt. 1969 t. v.,
    s. d. förordnat riksdagsmannen, fil. lic. Arne Gadd att fr. o. m. 1 aug. 1969 biträda i dep:t vid arb. på en prop. på grundval av 1965 års valtekniska utredningsförslag och
    15 aug. 1969 förordnat t. f. dep.rådet i dep:t, ass. i Svea hovr. Hans-Olov Stark att vara dep.råd i dep:t fr. o. m. 1 okt. 1969. Dep.chefen har
    15 aug. 1969 förordnat exp.chefen i kommunikationsdep:t, hovr.rådet i Svea hovr. Eskil Hellner, tillika ordf., led. av riksdagens I kamm., förbundsordf. Lisa Mattson samt led. av riksdagens II kamm., lantbrukaren Torsten Gustafsson, fil. mag. Lena Hjelm-Wallén, informationschefen Gabriel Romanus, fil. kand. Ingrid Sundberg och chefred. Bertil Zachrisson att som sakk.verkställa utredn. ang. den familjerättsliga lagstiftn.,

 

908 Personalnotiser    s. d. förordnat utnämnde justitierådet Nils Mannerfelt att som sakk. utreda frågan om avskaffande av förvandl.straff för böter.