ERIK DAHMÉN. Sätt pris på miljön. Samhällsekonomiska argument i miljöpolitiken. Sthm 1968. Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. 90 s. Kr. 19,50, inb. 24,50.

 

I denna bok har professorn i nationalekonomi Erik Dahmén framfört många argument för att pris skall sättas på miljöskador. Boken behandlar i främsta rummet politiska avgöranden; Dahmén riktar sig mot att ingrepp i miljön får företagas utan att ingreppen betalas. Dahmén påpekar att åtskilliga ingrepp härigenom torde bli samhällsekonomiskt oriktiga; vissa grupper, t. ex. passagerare i de civila överljudsplanen, förbrukare av tjockolja, användare av onödigt starka biocider, får låta skattebetalare och andra vidkännas skador och obehag. Dahmén utgår — och därom borde vi numera alla vara ense — från att den goda miljön är skyddsvärd.
    Dahmén har ett budskap till de jurister, vilka i den ena eller den andra ställningen kan inverka på lagstiftningen. Men han har också ett budskap till advokater, till parter i många rättegångar och till domare. När under senare tid miljön och naturen har fått ett helt annat, ett större värde än förut har vi litet var skäl att tänka om, att känna oss mindre bundna av tidigare prejudikat och åskådningar. Vi har de nu aktuella många vattenmålen. Bör icke en vattendomstol när den bedömer tillåtligheten av en vattenbyggnad tänka på den skadade naturen och den skadade miljön icke blott när dessa skador är så stora att de enligt lag utgör hinder mot företaget utan även så att skadan beräknas till en — ofta stor — minuspost vid beräkningen av den ekonomiska tillåtligheten, detta sista alltså icke bara när skadan kan bestämmas till en efter äldre begrepp direkt mätbar ekonomisk förlust för viss sakägare? Och i skadeståndet bör den skadade miljön också vara med. Skadan blir svår att beräkna, men, såsom Dahmén säger, ingen beräkning alls måste vara en sämre utgångspunkt än t. o. m. en mycket ungefärlig sådan. (Ersättning för sveda och värk kan icke bestämmas exakt, men därför vill vi väl icke låta bli attge en uppskattad ersättning?)
    Dahmén skriver lättfattligt, hans språk är välgörande fritt från svårbegripliga termer.

E Thomasson