978 LitteraturnotiserHANS WIETHAUP. Lärmbekämpfung in der Bundesrepublik Deutschland. 2. Auflage. Köln 1967. Carl Heymanns Verlag. 31 + 647 s. DM 82,00. Oberrechtsrat Hans Wiethaup i Dortmund har gett ut en andra upplaga avsitt verk om bullerbekämpning från rättslig synpunkt (första upplagan anmäldes i SvJT 1962 s. 733).

 

    Verket avses vara en handbok för jurister som sysslar med frågor om bullerstörningar. Den andra upplagan har kompletterats med nytt material och även omarbetats. Såvitt anm. kan bedöma finns det inte mycket som har undgått författarens uppmärksamhet. Man får de mest skiftande upplysningar: från att den kinesiske polisministern Ming-Ti under tredje århundrade tf. Kr. proklamerade att den som smädade den Högste skulle få höra flöjtspelare, trumslagare och andra bullermakare oavbrutet till dess han föll död ned, till att en domstol i München biföll en talan som fördes av en privatklinik påden grunden att patienterna stördes av tuppars galanden i morgongryningen.
    Boken innehåller många andra kanske mer praktiskt betydelsefulla upplysningar och som uppslagsverk har den säkert en plats att fylla. J. L.

 

ERIK HAGBERGH. Sjölagen jämte viktigare författningar rörande sjöfarten. 16:e uppl. av Afzelius, Sjölagen. Sthm 1969. Norstedts. 278 s. Inb. kr. 48,00. Det är beklagligt om också förståeligt att sjölagen inte har kunnat beredas plats i lagboken. Svårigheten att komma över en aktuell lagtext bidrar tillatt ge sjörätten dess karaktär av exklusiv och för jurister i allmänhet främmande specialitet. Under senare år har som resultat av sjölagskommitténsarbete åtskilliga nyheter införts i lagen och omfattande ommöbleringar företagits i lagtexten, vilket har gjort behovet av en ny utgåva av lagen särskilt påtagligt. År 1967 publicerade Norstedts lagtexten i ett litet häfte (Sjölagen,79 s, kr. 9,00), och nu har sjölagskommitténs ordförande justitierådet Erik Hagbergh gett ut en ny upplaga av Afzelius — Wikanders standardkommentar. Den nya upplagan har väsentligt mindre omfång än den föregående. Detta beror delvis på att man för vissa partier använt en mycket liten stilsort men framför allt på att åtskilliga administrativa författningar rörande sjöfarten har uteslutits och ersatts av hänvisningar till Svensk författningssamling. Även bestämmelserna om sjöförsäkring har utgått.
    Förf. har påpekat att ett fel har smugit sig in i kommentaren till 255 § (s. 211). Där står ang. värdet av 1 000 Poincaré-francs cirka 3 500 kronor», skall vara 350 kronor. A. K.

 

List Jurid. Förteckning över utländsk juridisk litteratur i svenska forskningsbibliotek 1956—1969. Tidskrifter och serier. Periodicals. Upprättad av Björn A. Marklund. Sthm 1969. Stenc. 113 s.

 

Denna förteckning upptar ett 1 000-tal titlar på utländsk juridisk periodic amed uppgift om de svenska bibliotek där den finns tillgänglig. Biblioteken är med ett par undantag sådana som tillhör offentliga institutioner. Åtminstone ett bibliotek av intresse saknas i förteckningen, nämligen Juridiska biblioteket i Stockholm, vilket är uppställt i advokatsamfundets lokaler, Kammakargatan 10. Förteckningen bör vara till stor hjälp för alla jurister som har anledning att konsultera utländsk litteratur. Den kan beställas kostnadsfrittfrån författaren, amanuens Björn A. Marklund, Stockholms universitet, Box 6801, 113 86 Stockholm. A. K.