Ur Svensk författningssamling 1969

 

          329. KK 23 maj 1969 om utbildning vid juridisk fakultet.
378—382. Lag 29 maj 1969 om ändring i värnpliktslagen d. 30 dec. 1941 

                   (nr 967), m. m.

          386. KF 13 juni 1969 om ändring i förordningen d. 6 juni 1941 (nr 416)

                   om arvsskatt och gåvoskatt.
387—395. Miljöskyddslag 29 maj 1969, m. m.
396—399. Lag s. d. om ändring i vattenlagen, m. m.
          402. K instruktion 13 juni 1969 för kriminalvårdsverket.
          413. KK s. d. om ändring i allmänna ordningsstadgan d. 14 dec. 1956  

                   (nr 617).
414—416. KK s. d. om ikraftträdande till viss del av lagen d. 29 maj 1969

                  (nr 244) om ändring i rättegångsbalken, m. m.
          426. KK s. d. om ändrad lydelse av 1 § arbetsordningen d. 6 nov. 1964

                   (nr 629) för övervakningsnämnderna i Stockholm, Malmö, Göteborg

                   och Örebro.

          430. KK 27 juni 1969 om ändring i strafföreläggande kungörelsen d. 28                        maj 1969 (nr 198).

494—495. KK 5 sept. 1969 om ändring i kung. (1909:24 s. 1) ang. delgivning av

                    handling på begäran av utländsk myndighet, m. m.
           504. Anvisningar 11 sept. 1969 av ministern för utrikes ärenden

                    om förfarandet vid översändande av delgivningsframställning

                    enligt Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i

                    mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.
           506. KK 19 sept. 1969 om försöksverksamhet beträffande

                    automatisk databehandling av strafföreläggande.
           509. KK s. d. om ändring i kung. (1955:512) ang. skyldighet för domstolar

                    m. fl. att meddela vissa uppgifter till kontrollstyrelsen.
511—517.  KK s. d. om ikraftträdande till viss del av lagen (1969:244)

                  om ändring i rättegångsbalken, m. m.

532—537. KK 26 sept. 1969 om ändring i kung. (1907:122 s. 1) om

                  tomträttsböckers och vattenfallsrättsböckers inrättande och

                  förande,m. m.
          538. KK s. d. om ändring i kung. (1969:329) om utbildning vid juridisk

                   fakultet.
          540. KK 19 sept. 1969 om ändring i kung. (1932:522) ang.

                   inskrivningsdomare och inskrivningsdagar.
550—552. Transumt av KBr till vissa hovrätter om ändrad judiciell indelning i

                   Norrbottens, Gävleborgs och Malmöhus län.
          563. Ändring i anv. (1969:504) av ministern för utrikes ärendena

                   om förfarandet vid översändande av delgivningsframställning

                   enligt Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i

                   mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

A. K.