Norsk juridisk litteratur 1968
Et overblikk over tilveksten av rettslitteratur i 1968 gir det inntrykk at den rettsvitenskapelige aktivitet i Norge har stabilisert seg på et ganske høyt nivå, om en sammenlikner med forholdene bare noen tiår tilbake.
    Først ligger det nær å nevne et verk av mer almen karakter, nemlig nyutgave av Nikolaus Gjelsvik: »Innleiding i rettsstudiet» (5. utg., 1968, XIV + 233 s.), utgitt ved Nils Peder Langvand og Sverre Thune. Dette er et verk som har betydd meget for flere norske juristgenerasjoner, men en del av de synsmåter det forfekter, er nå forlatt av de fleste, og hadde utgiverne vist noe mindre pietet overfor forfatterens synsmåter, ville det nok gjort boken mer skikket som innføringsbok for studenter.
    Går en over til privatretten, kan fra obligasjonsretten nevnes et spesialarbeid, G. Guttormsen: »El-forsyningskontrakten. Et bidrag til energiretten» (1968, 268 s.). Men fremfor alt fortjener å fremheves et erstatningsrettslig arbeid, Erling Selvig: »Det såkalte husbondsansvar» (1968, XVI + 271 s.), som er professor Selvigs doktoravhandling. Forfatteren fremhever særlig det uholdbare i å behandle medhjelperansvaret i og utenfor kontraktsforhold under den samme synsvinkel, og påviser bl. a. hvordan kontraktsinnholdet får avgjørende innflytelse for rekkevidden av ansvaret for selvstendige medhjelpere ved kontraktsoppfyllelsen. Fra det erstatningsrettslige felt kan ellersnevnes en ny publikasjon fra Norsk Forsikringsjuridisk Forening, Harry Gulbrandsen, Egil Anonsen, Nils Finn Simonsen og Axel Heiberg: »Invaliditetsvurdering og erstatningsutmåling» (1968, 32 s.).
    På det tingsrettslige område kan bare nevnes nyutgave av en lovkommentar, Carsten Lütken og Knut Rom: »Jaktloven av 14. des. 1951. Med kommentarer» (3. utg., 1968, 147 s.).
    Innenfor sjøretten nevnes Sjur Brækhus: »Forelesninger over sjørett. Del 7: Bergning» (1968, X + 105 s.); dette er første skritt på veien mot en moderne og ajourført systematisk fremstilling av norsk sjørett. Fra professor Brækhus' hånd foreligger også artikkelsamlingen »Juridiske arbeider fra sjøog land» (1968, 612 s.) som ble utgitt av kolleger og venner til forfatterens 50-årsdag. Samlingen behandler forøvrig ikke bare sjørettslige emner; en del artikler fra andre felter er også med. Endelig må nevnes en nyutgave, Edvin Alten: »Sjømannsloven med kommentar» (8. utg., 1968, ved Henrik Bahr, Fredrik S. Heffermehl og Henning Jakhelln).
    Innen feltet arverett, familierett og skifterett er Ragnar Knoph: »Norsk arverett» (3. utg. ved Erling Sandene) utgitt i et forkortet suppleringsoppslag. Dessuten har Peter Lødrup utgitt en samling »Dommer i familie-, arve- og skifterett» (1968, 242 s.) til studiebruk.
    Går en over til den offentlige rett, må først nevnes den behandlingav en del forfatningsrettslige spørsmål som gis i Carl August Fleischer: »Grunnlovens grenser for lovregulert fastsetting av erstatning ved ekspro-

 

63—693005. Svensk Juristtidning 1969

 

990 Tore Sandvikpriasjon, særlig ved verdistigning som ikke skyldes grunneierens innsats» (1968, 289 s.); forfattaren konsentrerer seg her ikke minst om de mergenerelle statsrettslige spørsmål emnet reiser. Også i verket »Ekspropriasjonsvederlaget», se nedenfor, behandles disse spørsmål, som for tiden hører til de mer brennbare også i den politiske debatt.
    Innen forvaltningsretten er den viktigste begivenhet at en har fått førstedel av en systematisk oversiktsfremstilling, Arvid Frihagen: »Lærebok i forvaltningsrett, Del I» (1968, 222 s.) som behandler spørsmålene om forvaltningsrettens område og kilder og om forvaltningens organisasjon og arbeidsformer, samt om legalitetsprinsippet og delegasjon. Dessuten har en fått serieverket »Kommunalkunnskap», som er en videreføring av Nordanger og Enghs bok med samme titel. I denne serien foreligger nå Hans Cappelen og Audun Ervik: »Sosiale oppgaver» (1968, 205 s.), Arnljot Engh: »Kommunal forvaltning» (1968, 195 s.), Odd Hansson og Einar Tofte: »Planlegging og utbygging» (1928, 224 s.), samt Karl Torgersen: »Skattene» (1968, 215 s.); det er her tale om enkle men instruktive oversiktsfremstillinger. Endelig må nevnes en del nyutgaver av lovkommentarer, Odd Friberg: »Arbeidervernlover» (3. utg, 1968, 347 s.), Stockfleth Andersen: »Lov om handelsnæring» (1968, 310 s.) og Berger Ulsaker: »Ferieloven» (12. utg, 1968, 163 s.).
    I skatterett har en foruten Torgersens nevnte arbeid også fått Magnus Aarbakke: »Skatt på inntekt» (1968, IX + 253 s, stensilert) som er beregnet som lærebok ved det skatterettsstudium som nå er obligatorisk for alle juridiske studenter.
    Også et ekspropriasjonsrettslig arbeid må nevnes, »Ekspropriasjonsvederlaget» (1968, 139 s.) med bidrag av Halvor Husaas, Torkel Opsahl, Knut Robberstad og Ingolf Vislie, basert på foredrag holdt på Utstein kloster i 1966. Boken behandler både generelle vurderingsprinsipper og erstatningsberegningen i mer spesielle tilfelle; også spørsmålet om lovsatte beregningsregler tas opp. Også de sentrale forfatningsrettslige spørsmål behandles.
    Innen feltet strafferett og kriminologi har det vært stillere. Et rent kriminologisk arbeid kan imidlertid nevnes, Ragnar Hauge: »Gjengkriminalitet og ungdomskulturer» (1968, 182 s.) som gir en innføring i teorier og synsmåter om gjengkriminalitet blant ungdom.
    Innen rettssosiologien merkes at Vilhelm Auberts lærebok er kommet i ny bearbeidet utgave, »Rettssosiologi» (1968, 266 s.).
    På prosessrettens område er utkommet Olav Lid: »Kort prosess. Oversyn over rettergangsmåten i tvistemål» (1968, 190 s.) som er beregnet som lærebok ved jordskiftestudiet. I Anna Lise Sijthoff-Stray: »Rettsreportasjen. Rettigheter og plikter» (1968, 253 s.) behandles juridiske og presseetiske regler om pressereferater fra rettsforfølgning og rettergang.
    På det folkerettslige felt er det naturlig at det er de europeiske markedsspørsmål som har fanget interessen. I Fridtjof Frank Gundersen: »Introduksjon til EEC. Rettslige og politiske spørsmål» (1968, 338 s.) gis det en oversikt over Fellesmarkedets institusjonelle system og en presentasjon av de problemer som en tilslutning vil reise. Ellers kan nevnes at den offisielle traktatsamling, »Norges traktater» nå er kommet med bind II, som dekker årene 1945—1955.
    Av rettshistorisk stoff har 1968 budt på en fortsatt presentasjon av kildemateriale, med »Norske Kongebrev, Bind 2: Kongebrev under Christian V,

 

Norsk juridisk litteratur 1968 991Hefte 1:1670» (1968, 66 s.), utgitt av Rolf Fladby. Av historiske avhandlinger med juridisk anstrøket emne kan nevnes Knut Mykland: »Skiftet i forvaltningsordninger i Danmark og Norge i tiden omkring 1630 og inntil Fredrik den tredjes død» (1968, 97 s., stensilert).
    Til slutt må omtales et par rettsbibliografiske arbeider. Kaare Haukaashar utgitt »Norsk juridisk litteratur 1962—1966» (1968, 90 s.); denne erogså utgitt som særhefte av tidskriftet »Lov og Rett». Av stor verdi er det også at en har fått »Hovedregister til Norsk Forsikringsjuridisk Foreningspublikasjoner nr. 1—50» (1968, 94 s.), dette gir et detaljert emneregistersom gjør det verdifulle stoff disse publikasjoner inneholder, lettere tilgjengelig.

Tore Sandvik