Amerikansk domstol tillämpar judisk lag. En statlig domstol i New York har nyligen avdömt ett mål, som gällde underhållsbidrag, och domen är veterligen den första i Förenta Staterna, som grundats på judisk rätt sådan densamma kommit till uttryck i Bibeln, Talmud och judisk doktrin. I domen framhålls det, att varken romersk, kanonisk eller anglosaxisk rätt kunnat

 

994 Nordiskt och internationelltåberopas till stöd för det nu meddelade utslaget. Svaranden hade emellertid i en s. k. ketuba, d. v. s. ett judiskt äktenskapskontrakt, åtagit sig »alla i våra religiösa lagar påbjudna förpliktelser» och därför måste judisk rätt vara tilllämplig.
    Genom domen åläggs en judisk lastbilschaufför från Brooklyn att till sin frånskilda hustru utbetala 35 dollar per vecka som bidrag till underhåll åt en tioårig ficka, om vilken hon har vårdnaden. Makarna tog barnet till sig då det var baby för att adoptera det, men av olika skäl kom adoptionen ej tillstånd. Domstolen konstaterade att mannen icke med stöd av amerikansk lag kunde åläggas att bidraga till barnets underhåll, en är han varken var dess naturliga far eller foster- eller adoptivfar. Emellertid är enligt Mose och Israels lag överhuvud i en familj, som tager ett barn till sig och därigenom sätter sig själv in loco parentis, skyldig att sörja för barnet såsom vore det hans eget. Flera omständigheter tydde på att mannen accepterat barnet som sitt eget: bl. a. hade han i sin självdeklaration upptagit flickan som familjemedlem (dependent) samt i sin synagoga anmält, att han önskade att hon skulle få namn efter hans farmor.
    Beträffande den judiska rättens regler i förevarande hänseende hänvisas idomen till regeln i Midrash Rabbah att den som vårdar och sörjer för ett barn anses vara dess fader, oavsett om han avlat det eller icke, samt till föreskriften i Talmud att den som tager ett föräldralöst barn till sig skall svara för detta såsom vore det hans eget. I domskälen citeras även följande, ur Tredje Mosebok, kap. 19, vers 34 hämtade passus: »Främlingen, som bor hos eder, skall räknas såsom en inföding bland eder, du skall älska honom såsom dig själv».

G. C.-W.