NILS HERLITZ. Elements of Nordic Public Law. With a foreword by professor H. W. R. Wade. Institutet för rättsvetenskaplig forskning (LIV). Sthm 1969. Norstedts. 287 s. Inb. kr. 52,00.

 

Rätts- och statsvetenskaplig forskning var i slutet av 1800-talet i hög grad intresserad av den jämförande aspekten. Intresset svalnade sedan men har i våra dagar åter ökat. Uppenbart är att den jämförande aspekten blir av värde endast under förutsättning av att de utvalda objekten är jämförbara. Häremot har det syndats åtskilligt. Men från denna utgångspunkt utgör de nordiska länderna ett utmärkt material. Jämförande analyser och framställningar av de nordiska ländernas förhållanden på skilda områden är av stort värde även med tanke på det ständiga utbyte av erfarenheter och lärdomar som sker.
    Nordisk offentlig rätt illustrerar på ett utmärkt sätt det sagda. Välkänd var på sin tid T. H. Aschehougs handbok, »Den nordiske Statsret». Den publicerades 1885 och ingick i Nordisk Retsencyklopædi. Av vikt är även deti samma serie ingående samtida arbetet av Hugo Blomberg, »Den nordiska förvaltningsrätten» (1887—89). Sedan dröjde det ett par mansåldrar innan ett större sammanfattande verk om nordisk offentlig rätt såg dagens ljus. Det skedde med Nils Herlitz' monumentala studie »Nordisk offentlig rätt» 1—3 (1958—63), anmäld i SvJT 1958 av Poul Andersen (del 1—2) och 1964 av Kurt Holmgren (del 3). Djupt implicerad som Herlitz var i det Nordiska rådets tillkomst och såsom president under en period för rådet föll det sig naturligt för honom att gå utanför det egna landets gränser och låta hela Norden utgöra föremålet för sin forskning.
    »Elements of Nordic Public Law» bygger i betydande utsträckning på »Nordisk offentlig rätt» och kan till stora delar sägas utgöra en sammanfattning av denna. Vissa avsnitt är dock fristående. Detta gäller bl. a. stora delar av det betydelsefulla kapitlet IX, »The Public and the Individual», och hela det intressanta och engagerade kapitlet X om »Nordic Integration». Konsten att sammanfatta behärskar Herlitz till fullo. Han säger med full rätt att framställningen inte tynges av fakta som ej är erforderliga för att förstå grunddragen och att detta har lett till att även väsentliga ting har behandlats summariskt, när en mera utförlig presentation inte tjänar det angivna syftet. Å andra sidan måste det konstateras, att förf. lyckats få med

152 Anm. av Nils Herlitz: Nordic Public Lawpraktiskt taget alla »problem» på området. Även när framställningen är summarisk, får läsaren alltid en insikt i problemets kärna.
    Olikheterna mellan de fem nordiska länderna — även Island är om än i begränsad utsträckning föremål för förf:s uppmärksamhet — är förvånansvärt stora. De förklaras av skillnader i historisk tradition. Man kan med fog tala om å ena sidan en gemensam dansk-norsk-isländsk tradition, å andra sidan en gemensam svensk-finsk.
    Bland de många intressanta avsnitten vill anmälaren peka på vad förf. har att säga om författningarna och det politiska livet (s. 41 ff). Han kommer där in på frågan hur grundlagsregler, särskilt gamla sådana, bör och kan tolkas och tillämpas, på grundlagarnas roll i det politiska livet — över huvud är det påtagligt vilken undanskymd roll i det allmänna medvetandet som den svenska regeringsformen spelat i jämförelse med den danska och den norska grundloven — och på planer och möjligheter att modernisera grundlagarna.
    Herlitz vänder sig med sin bok till en internationell publik, och han förser läsaren med uttömmande hänvisningar, både inledningsvis och i noterna, till de framställningar och artiklar om nordisk offentlig rätt, vilka tidigare publicerats på engelska, franska eller tyska. För den som vill tränga djupare finns i ett appendix upptagna standardarbetena på området på respektive lands språk. Det är naturligtvis värdefullt och välkommet att den nordiska offentliga rätten presenteras för ett internationellt forum och att presentationen sker på ett så förnämligt sätt som här. Men anmälaren skulle vilja ifrågasätta, om det inte vore minst lika angeläget med en svensk upplaga av boken. Det är slående hur dåligt informerade vi är om varandras förhållanden i de nordiska länderna. Herlitz' tidigare stora framställning är för omfattande. »Elements of Nordic Public Law» skulle i svensk upplaga kunna nå en bredare läsekrets. Nils Stjernquist